Ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện thương thảo hợp đồng

Nhà thầu (ở miền Nam) tham dự gói thầu  được tổ chức đấu thầu ở miền Bắc, Chủ tịch HĐQT của nhà thầu là anh X (đại diện hợp pháp của nhà thầu) ủy quyền cho anh Y (là Tổng Giám đốc) ký đơn dự thầu, tham gia thương thảo và ký kết hợp đồng với CĐT. Nhà thầu được xếp hạng thứ 1, 9h00 ngày 29/11/2019 (thứ sáu), bên mời thầu gửi thông báo mời thương thảo đến nhà thầu và yêu cầu nhà thầu đến thương thảo vào lúc 9h30 ngày 30/11/2019 (thứ bảy), nhà thầu đã nhận được thông báo vào 15h ngày 29/11/2019. Tuy nhiên, đến tận ngày 02/12/2019, đại diện nhà thầu là anh Z (Giám đốc chi nhánh miền Bắc) đến mang theo giấy ủy quyền do anh Y ủy quyền cho anh Z đến tham dự và ký biên bản thương thảo, Bên mời thầu và anh Z đã lập biên bản làm việc, trong đó nêu rõ việc anh Z đến thương thảo theo ủy quyền của anh Y là không hợp lệ (vì anh Y phải là người đến thương thảo và ký theo giấy ủy quyền của anh X, việc ủy quyền lại là không hợp lệ).
Trong tình huống này nên xử lý như thế nào?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

– Thứ nhất: Căn cứ Điều 564 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 thì một trong những điều kiện được uỷ quyền lại là được sự đồng ý của bên ủy quyền đầu tiên (tức anh X), tuy nhiên nội dung anh X ủy quyền cho anh Y không bao gồm việc anh Y được phép ủy quyền lại cho bên thứ 3, vì vậy, việc ủy quyền như tình huống trên là không hợp lệ.
– Thứ hai: Bên mời thầu cũng cần xem xét lại, thời gian mời nhà thầu đến thương thảo là quá gấp rút (01 ngày), trong khi nhà thầu ở Miền Nam.
– Thứ ba: Nếu xét về quyền lợi của chủ đầu tư: thời hạn yêu cầu nhà thầu thương thảo nhưng nhà thầu không đến và Chủ đầu tư có quyền tịch thu bảo lãnh dự thầu là 05 ngày làm việc (theo quy định tại Mục 3 Mẫu bảo lãnh dự thầu trong các mẫu HSMT).
Vì vậy tình huống trên cần được xử lý như sau: Bên mời thầu cần tiếp tục mời nhà thầu đến thương thảo (coi việc thương thảo về thành phần tham gia ở tình huống trên là chưa thương thảo xong), nội dung thư mời thương thảo cần nêu rõ:
– Thời gian đến thương thảo: Pháp luật không quy định nhưng bên mời thầu cần yêu cầu thời gian phù hợp để nhà thầu có thời gian chuẩn bị (và tối thiểu 05 ngày làm việc nếu bên mời thầu tính đến yếu tố ràng buộc của bảo lãnh dự thầu, trường hợp thời gian đến thương thảo ít hơn 05 ngày làm việc theo quy định tại Mẫu thư bảo lãnh thì bên mời thầu không đủ căn cứ để tịch thu bảo lãnh dự thầu của nhà thầu).
– Thành phần tham dự: Yêu cầu đại diện hợp pháp của nhà thầu đến tham dự thương thảo, trường hợp có ủy quyền lại cho bên thứ 3 thì phải tuân thủ quy định về việc Ủy quyền lại tại Điều 564 Luật Dân sự số 91/2015/QH13 (phải được anh X đồng ý bằng văn bản).

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!