Có được phép bổ sung giấy ủy quyền ký thư bảo lãnh dự thầu

Hồ sơ mời thầu quy định: Bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của ngân hàng/ tổ chức tài chính được coi là hợp lệ khi có chữ ký của Giám đốc/Tổng Giám đốc (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ, tuy nhiên, phần đề xuất kỹ thuật trong Hồ sơ dự thầu của một số nhà thầu có bảo đảm dự thầu là thư bảo lãnh ngân hàng nhưng do Phó Tổng giám đốc ngân hàng/Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng/Trưởng phòng giao dịch ký nhưng không kèm theo giấy ủy quyền.

Như vậy: Bên mời thầu có được thông báo cho các nhà thầu bổ sung, làm rõ không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 18 khoản 2 điểm d) quy định một trong các nội dung đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu là có bảo đảm dự thầu vói giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam ký tên với giá trị và thời hạn hiệu lực, đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Đối với trường hợp này, trường hợp nhà thầu nộp thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng do cấp phó ký nhưng không kèm theo văn bản chứng minh tính hợp lệ như văn bản ủy quyền, văn bản phân cấp ký thì trong trường hợp này, để xác minh tính hợp lệ của chữ ký, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu bổ sung, làm rõ các văn bản, tài liệu để chứng minh tính họp lệ của bảo lãnh dự thầu đã nộp theo quy định tại Điều 16 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hoặc trực tiếp liên hệ với ngân hàng để xác minh tính hợp lệ của chữ ký. Nếu nhà thầu hoặc ngân hàng cung cấp được văn bản ủy quyền hoặc văn bản phân cấp ký hợp lệ và ngoài ra các nội dung khác của bảo lãnh dự thầu đáp ứng yêu cầu về gía trị, thời hạn hiệu lực và đơn vị thụ hưởng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bảo lãnh dự thầu của nhà thầu được đánh giá hợp lệ.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!