Thời hạn ủy quyền cho người ký HSDT ngắn hơn thời gian hiệu lực của HSDT

Doanh nghiệp nhà nước X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 01 gói thầu xây lắp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn hai túi hồ sơ. Gói thầu được mở thầu vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 16/7/2018 và đang trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Trong HSDT của nhà thầu A có đệ trình đơn dự thầu thuộc hồ sơ đề xuất kỹ thuật do cấp phó ký kèm giấy ủy quyền. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật này có hiệu lực trong thời gian 120 ngày kể từ ngày 16/7/2018Tuy nhiên, trong giấy ủy quyền của đại diện pháp luật cho người ký HSDT lại quy định giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/9/2018.

Thành viên Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu đánh giá hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu A bị loại. Với lý do Người đại diện hợp pháp ký đơn dự thầu có thời gian ủy quyền ngắn hợp hiệu lực của hồ sơ dự thầu là không phù hợp. Doanh nghiệp X muốn hỏi ý  kiến đánh giá hồ sơ dự thầu của thành viên tổ chuyên gia có phù hợp với các quy định của pháp luật về đấu thầu?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Chương IV Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì phải ghi ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực của giấy ủy quyền phù hợp với quá trình tham gia đấu thầu.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản của Công ty X, việc ủy quyền trong đấu thầu được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của nhà thầu có giấy ủy quyền cho cấp phó của mình ký đơn dự thầu, ký các văn bản, tài liệu giao dịch với bên mời thầu… trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/9/2018 và người được ủy quyền đã ký đơn dự thầu trong khoảng thời gian được ủy quyền thì việc ký đơn dự thầu của người được ủy quyền là phù hợp mà không phụ thuộc vào thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!