Không kê khai thiết bị trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng có đính kèm các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công thì đánh giá thế nào?

Khi tham gia dự thầu, Nhà thầu không thực hiện bảng kê khai thiết bị trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng có đính kèm các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công. Các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công đều được ký kết trước thời điểm thông báo mời thầu của gói thầu này.

Hỏi: Việc không thực hiện bảng kê khai thiết bị trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có bị xem là không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm? Nhà thầu có được phép bổ sung bảng kê khai thiết bị?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT (Điều 8 khoản 2 điểm a và điểm b) quy định đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (thực hiện trên webform – đánh giá Online): Hệ thống tự động đánh giá các nội dung: lịch sử không hoàn thành họp đồng, kết quả hoạt động tài chính, doanh thu bình quân hàng năm, nguồn lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện họp đồng tương tự trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT. Tổ chuyên gia đánh giá các nội dung còn lại ngoài các nội dung nêu tại điếm a khoản này trên cơ sở thông tin mà nhà thầu kê khai trên webform trong E-HSDT.

Theo đó, đối với các gói thầu được tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì việc đánh giá E-HSDT sẽ tuân thủ theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trường hợp nhà thầu không kê khai thông tin về thiết bị thi công chủ yếu trên Webform theo yêu cầu của E-HSMT thì tổ chuyên gia, bên mời thầu không có cơ sở để đánh giá.