Đánh giá đối với E-HSDT mà nhà thầu không điền webform và chỉ cung cấp các tài liệu đính kèm

Bà Nguyễn Lan Phương ở Tp. Vinh đang đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu về xây lắp công trình tổ chức đấu thầu qua mạng. Trong quá trình đánh giá, bà Phương nhận thấy có 01 nhà thầu không điền thông tin về hợp đồng tương tự trong webform mà chỉ cung cấp các bản scan hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng. Hỏi trong trường hợp này có đánh giá kinh nghiệm hợp đồng tương tự trong hồ sơ E-HSDT của nhà thầu này không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 và khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì đối với nội dung về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan. Việc đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT.

Do vậy, khi tham dự thầu, nhà thầu phải kê khai thông tin về hợp đồng tương tự trên webform (các biểu mẫu 10A và 10B) để làm căn cứ đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự của nhà thầu. Việc nhà thầu không kê khai thông tin về hợp đồng tương tự theo yêu cầu của E-HSMT mà chỉ đính kèm file scan hợp đồng, thanh lý họp đồng trong E-HSDT là chưa phù hợp với quy định nêu trên nhưng đây không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. Theo đó, trong trường họp này, chủ đầu tư có thể coi đây là tình huống phát sinh trong đấu thầu và chịu trách nhiệm xử lý tình huống trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế theo hướng tiếp tục đánh giá kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự của nhà thầu trên cơ sở file hợp đồng, thanh lý hợp đồng đính kèm trong E-HSDT.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!