Nhà thầu có được tham gia đấu thầu gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát không khi đã tham gia thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Độc giả ở Ninh Thuận có câu hỏi, hiện nay công ty chúng tôi đang tham gia thực hiện gói Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi của công trình xây dựng Nhà văn hóa. Vậy, theo Luật đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, công ty chúng tôi có thể tham gia các gói thầu Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công cho dự án đó không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 6 khoản 2) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau: (i) Chủ đầu tư, bên mời thầu; (ii) các nhà thầu tư vấn lập, tham tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó; (iii) các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 3) quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thần bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với trường hợp này, trường hợp nhà thầu đã thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi thì được tham dự thầu gói thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát hoặc tư vấn quản lý dự án theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, nếu nhà thầu đã thực hiện công tác tư vấn đấu thầu hoặc đóng vai trò là bên mời thầu các gói thầu tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế,… thì không được tham gia đấu thầu chính gói thầu đó.

Chúng tôi sẽ phải hiệu chỉnh đáp án trên theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!