Giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3) đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Theo quy định tại Mục CDNĐT 1.2 Chương II, Bảng dữ liệu đấu thầu, Thông tư số 16/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn “Giá trị đề xuất nộp ngân sách nhà nước tối thiểu (m3): ____ [Căn cứ lợi thế thương mại của khu đất, quỹ đất thực hiện dự án trong tương lai hoặc thống kê giá trị của các khu đất có vị trí, tính chất tương đồng với khu đất thực hiện dự án, Bên mời thầu xác định giá trị m3 để nhà đầu tư có cơ sở đề xuất giá trị nộp ngân sách nhà nước”. Với việc quy định này, Bên mời thầu rất khó xác định giá trị nộp ngân sách nhà nước tối thiểu m3, và đây là vướng mắc chung trong việc lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng đất trên cả nước.

Hiện nay, với việc ra đời của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (có hiệu lực vào ngày 20/4/2020) sẽ giải quyết vấn đề này.

Mô tả

Về nội dung xác định m3, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (Điểm k Khoản 2 Điều 47) hướng dẫn như sau:

Giá sàn nộp ngân sách nhà nước (m3) = S x Δx k, trong đó:

– S là diện tích phần đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của khu đất, quỹ đất dự kiến giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án;

– ΔG là giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá quyền sử dụng đất tính trên một đơn vị diện tích của các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất trong phạm vi địa phương hoặc khu vực có khu đất, quỹ đất thực hiện dự án. Trường hợp tại địa phương thực hiện dự án không có các khu đất, quỹ đất có cùng mục đích sử dụng đất thì tham chiếu cơ sở dữ liệu về đất đai của các địa phương có điều kiện kinh tế – xã hội tương tự;

– k là hệ số điều chỉnh giá trị tăng bình quân sau trúng đấu giá của các khu đất, quỹ đất có tính đến yếu tố tương đồng với khu đất, quỹ đất thực hiện dự án và các yếu tố cần thiết khác (nếu có).

Giá trị này được xác định mang tính tương đối, là căn cứ để nhà đầu tư đề xuất nộp ngân sách nhà nước và độc lập với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhà đầu tư phải nộp theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!