Các quy định cần lưu ý (Phần 2) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Các quy định cần lưu ý (Phần 2) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP – Tiếp theo Phần 1

Mô tả

Các quy định cần lưu ý (Phần 2) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP – Tiếp theo Phần 1 như sau:

1. Lập, phê duyệt và công bố Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (Điều 12):

 • Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11(thuộc dự án cần thu hồi đất được phê duyệt, phù hợp quy hoạch, không thể tổ chức đấu giá) được tổng hợp vào danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.
 • Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập đề xuất dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
 • Nhà đầu tư được đề xuất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải thuộc phạm vi điều chỉnh theo quy định và đáp ứng đủ điều kiện trên. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.
 • Sở KHĐT tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.
 • Căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, Sở KHĐT công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đối với dự án có chi phí thực hiện dự án > 800 tỷ, còn phải công bố trên trang điện tử và báo tiếng Anh.

2. Lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư:

 • Bên mời thầu căn cứ: (i) Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; (ii) Quyết định phê duyệt dự án áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi (Đ b, K1 Đ 24) lập Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư và trình đơn vị thẩm định thẩm định và người có thẩm quyền phê duyệt (K2 Đ 24).
 • Đối với dự án do Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền, Sở KHĐT là đơn vị thẩm định (Đ a, K3 Đ79); Chủ tịch UBND tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư (Đ a, K1 Đ77)

3. Quy định chuyển tiếp:

 • Dự án đầu tư có sử dụng đất có sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) từ 120.000.000.000 (một trăm hai mươi tỷ) đồng trở lên đến dưới 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng, có kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được duyệt theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế mà không sơ tuyển nhưng chưa tổ chức đấu thầu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, người có thẩm quyền xem xét tiếp tục áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Đối với hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành trước ngày 20/4/2020  thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.
 • Đối với hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phát hành trước ngày 20/4/2020 thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư và các Thông tư hướng dẫn thực hiện.

  Đáp án trên có thể không còn chính xác do Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, đáp án của mỗi tình huống đều rất rõ ràng, chính xác, đầy đủ căn cứ pháp lý. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!