Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại các địa phương hiện nay (phần 2)

Tiếp theo phần 1 – Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư đô thị, chúng tôi xin giới thiệu Phần 2 – chủ đề: Lựa chọn, ký kết và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai dự án theo quy hoạch được duyệt.

Mô tả

8. Lập, thẩm định, phê duyệt và công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp có từ 02 nhà đầu tư đáp ứng sơ bộ kinh nghiệm và năng lực tại bước 7 phần 1 trở lên; trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư thì thực hiện theo Luật Đầu tư, không có bước này).

 • UBND huyện lập và trình Sở KHĐT thẩm định;
 • Sở KHĐT xem xét, lập Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh
 • UBND tỉnh phê duyệt
 • Sở KHĐT công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định

9. Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư:

 • UBND huyện tổ chức lựa chọn tư vấn thực hiện công tác đấu thầu
 • Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, báo cáo UBND huyện
 • UBND huyện trình Sở KHĐT thẩm định
 • Sở KHĐT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt
 • UBND tỉnh phê duyệt

10. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư:

 • UBND đăng tải thông báo mời thầu lên mạng đấu thầu Quốc gia và tờ báo tiếng anh (nếu là đấu thầu quốc tế).
 • Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và trình nộp theo thời gian quy định.
 • Tư vấn mở và đánh giá Đề xuất kỹ thuật;
 • UBND huyện gửi Báo cáo đánh giá ĐXKT cho Sở KHĐT thẩm định
 • Sở KHĐT thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt;
 • UBND tỉnh phê duyệt danh sách danh sách các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;
 • Mở và đánh giá đề xuất tài chính – thương mại;
 • UBND huyện trình kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
 • Sở KHĐT thẩm định và lập báo cáo gửi UBND tỉnh;
 • UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;
 • UBND huyện công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định;
 • UBND huyện tổ chức đàm phán, hoàn thiện hợp đồng, báo cáo UBND tỉnh
 • UBND tỉnh giao các cơ quan tham mưu xem xét;
 • UBND tỉnh có văn bản chấp thuận và ủy quyền cho UBND huyện ký kết hợp đồng;
 • UBND huyện công khai hợp đồng trên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

11. Triển khai giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất (bao gồm giá trị m3) , bàn giao đất cho nhà đầu tư:

 • Nhà đầu tư phối hợp với UBND huyện, trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện GPMB, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
 • Sở TNMT xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, báo cáo Hội đồng thẩm định giá đất xem xét;
 • UBND tỉnh phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
 • Nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và khoản m3 mà nhà đầu tư cam kết nộp trong quá trình dự thầu;
 • UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan bàn giao đất cho nhà đầu tư;

(còn nữa)

Pháp luật về đấu thầu đã có sự điều chỉnh. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận! 

 1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
 2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
 3. Group Youtube: Nhấn vào đây!