Việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện theo quy định nào? UBND tỉnh có thể giao cho Ban QLDA xây dựng đô thị của tỉnh chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Câu hỏi: Tỉnh X sẽ tổ chức lựa chọn Nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại có diện tích khoảng 30ha. Chúng tôi xin hỏi, việc lựa chọn nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua các hình thức nào? UBND tỉnh X dự kiến giao cho Ban Quản lý phát triển đô thị của tỉnh chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh có đúng quy định pháp luật không?

Mô tả

Về nôi dung này, chuyên gia của chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Về hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án:

Luật Nhà ở (Điều 22 Khoản 2) quy định: việc lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở quy định, trường hợp các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh) thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Trường hợp các dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng thì lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (Điểm b Khoản 1 Điều 1) quy định phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP là Dự án đầu tư có sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại.

Như vậy, hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở thương mại được thực hiện theo quy định nêu trên.

2. Về việc giao Ban QLDA phát triển đô thị chủ trì đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư:

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP (Điểm b Khoản 1 Điều 18), quy định Sở Xây dựng chủ trì giúp UBND cấp tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với khu vực chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian và quy trình đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Như vậy, việc UBND tỉnh X giao Ban Quản lý phát triển đô thị chủ trì tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!