Các quy định cần lưu ý (Phần 3) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP

Các quy định cần lưu ý (Phần 3) về lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (tiếp)

Mô tả

1. Sở KHĐT là đơn vị tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất. Vậy, đơn vị nào lập đề xuất dự án gửi Sở KHĐT tổng hợp và nội dung đề xuất dự án bao gồm những nội dung gì?

Trả lời: Đề xuất dự án có thể do cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh hoặc UBND huyện lập hoặc do Nhà đầu tư đề xuất (Điều 12 Nghị định số 25/2020). Nội dung đề xuất dự án bao gồm:

  • Trường hợp Dự án do cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập:  Nội dung bao gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư
  • Trường hợp Dự án do nhà đầu tư đề xuất. Nội dung đề xuất bao gồm:

–  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận;

– Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

– Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có).

Hiện nay, Luật đấu thầu 2023 đã có hiệu lực thi hành. Rất vui mừng chào đón bạn tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận. Xin trân trọng cảm ơn!

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!