Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư tại các địa phương hiện nay (phần 3)

Tiếp theo phần 1, 2 – Chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư, chúng tôi xin giới thiệu Phần 3 – chủ đề: Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để quyết định đầu tư dự án; Lập, thẩm định và phê duyệt bản vẽ thi công; và xin Giấy phép xây dựng.

Mô tả

12. Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (các khu dân cư có diện tích >5ha, Mục 3 Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP):

 • Nhà đầu tư lựa chọn Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở TNMT thẩm định
 • Sở TNMT thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá TĐMT để xem xét
 • Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định, Sở TNMT báo cáo UBND tỉnh phê duyệt;
 • UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

13. Nhà đầu tư lựa chọn tư vấn thực hiện khảo sát, lập Dự án đầu tư và Thiết kế bản vẽ thi công.

14. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi để quyết định đầu tư dự án (quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 59/2015):

 • Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi và trình nhà đầu tư;
 • Nhà đầu tư trình thiết kế cơ sở để Sở Xây dựng (đối với dự án có quy mô từ nhóm B trở xuống) hoặc Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (đối với dự án nhóm A) để thẩm định theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 59/2015 ;
 • Nhà đầu tư xin ý kiến của các cơ quan như: Điện lực (phương án cấp điện); Công ty nước (phương án cấp nước); phòng chức năng của huyện (quản lý thoát nước); Phòng Cảnh sát PCCC (hoặc Cục PCCC);
 • Phòng chức năng của Nhà đầu tư thẩm định các nội dung còn lại của báo cáo nghiên cứu khả thi;
 • Trên cơ sở các nội dung nêu trên, ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư quyết định đầu tư dự án (K3 Đ 60 Luật Xây dựng);

15. Lập, thẩm định và phê duyệt bản vẽ thi công (Điều 72 Luật Xây dựng và Điều 23 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP):

 • Tư vấn tổ chức khảo sát, lập thiết kế thi công trình nhà đầu tư;
 • Nhà đầu tư trình thiết kế bản vẽ thi công để Sở Xây dựng (đối với công trình từ cấp II trở xuống) hoặc Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng (đối với công trình cấp I) để thẩm định theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 59/2015);
 • Chủ đầu tư phê duyệt bản vẽ thi công (Điểm b Khoản 2 Điều 24 Nghị định số 59/2015)

16. Chuẩn bị, trình hồ sơ cấp giấy phép xây dựng (K1 Điều 89 Luật Xây dựng) :

 • Chủ đầu tư chuẩn bị Hồ sơ theo quy định (Điều 44 Nghị định số 59/2015)
 • Chủ đầu tư trình Sở Xây dựng xem xét, cấp Giấy phép xây dựng (K2 Điều 103 Luật Xây dựng);
 • Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng;

(còn nữa)

Trên đây là câu trả lời cho tình huống đấu thầu giai đoạn trước thời điểm Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực. Tình huống của bạn là gì, hãy gửi vào các Group của chúng tôi dưới đây, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần, chúng tôi sẵn sàng thay bạn xin Văn bản hướng dẫn của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian nhanh nhất;

 1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
 2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
 3. Group Youtube: Nhấn vào đây!