Nhà thầu được phép bổ sung tài liệu khác để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt.

Tình huống: HSMT quy định: Năng lực kinh nghiệm đối với nhân sự chủ chốt là “Đã tham gia triển khai tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp, triển khai tài sản (gồm 03 hạng mục công việc) trong thời gian 04 năm (tính đến thời điếm đóng thầu)” và tài liệu chứng minh là “bản sao của hợp đồng có hiệu lực từ 01/01/2015 cho đến ngày cổ thời điểm đóng thầu và có nội dung cung cấp, triển khai tài sản.

Nhân sự cung cấp của nhà thầu (Nguyễn Văn A) và hợp đồng đóng kèm không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của HSMT (chỉ đáp ứng 2/3 hạng mục công việc). Bên mời thầu đã làm rõ. Trong quá trình làm rõ, Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng khác của ông Nguyễn Văn A, thì đáp ứng được yêu cầu của HSMT.

Hỏi: Tình huống này có hợp lệ theo quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 16 khoản 2) quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo quy định tại Mục 4 Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu, việc làm rõ HSDT/HSĐX phải được thực hiện theo đúng quy định tại các Điều 16, Điều 27 và Điều 37 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Không được loại nhà thầu tại bước kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ dự thầu do thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm khi chưa thực hiện làm rõ hồ sơ dự thầu; nghiêm cấm việc làm rõ hồ sơ dự thầu dẫn đến thay đổi bản chất của nhà thầu tham dự thầu, nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp; đối với các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm do nhà thầu gửi đến bên mời thầu, chủ đầu tư trong thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu phải được tiếp nhận để xem xét, đánh giá năng lực, kinh nghiệm.

Theo đó, trường hợp trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu nộp bổ sung các hợp đồng (không kê khai trong hồ sơ dự thầu) để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa tương tự của nhà thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm phải tiếp nhận để xem xét, đánh giá. Việc nhà thầu nộp bổ sung họp đồng trong trường hợp này không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp. Tuy nhiên, nhà thầu phải bảo đảm các hợp đồng mà mình nộp bổ sung là hợp lệ, hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Đáp án sẽ phải hiệu chỉnh theo Luật đấu thầu 2023. Tuy nhiên, bạn có thể thấy, mỗi đáp án đều được tham chiếu theo các quy định pháp luật cụ thể, chính xác, thể hiện tính chuyên nghiệp cao. Hãy tham gia vào Group của chúng tôi để cùng thảo luận nhé. Ngoài ra, nếu cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn xin hướng dẫn bằng Văn bản của Cục Quản lý Đấu thầu trong thời gian ngắn nhất;

  1. Group Zalo: Nhấn vào đây!
  2. Group Facebook: Nhấn vào đây!
  3. Group Youtube: Nhấn vào đây!