Nhà thầu đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án có được tham dự đấu thầu gói thầu tư vấn giám sát không?

Nhà thầu A đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X. Vậy, khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X có bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Mô tả

Đối với tình huống này, chuyên gia của chúng tôi trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu Nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát

Đối chiếu với quy đinh trên khi Nhà thầu A đã tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho dự án X và khi nhà thầu A tham dự thầu gói thầu tư vấn giám sát cho gói thầu thuộc dự án X thì không bị coi là vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.