Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một nhà thầu đang tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp phản ánh với chuyên gia như sau: Theo yêu cầu của HSMT gói thầu A có tiêu chí là nhà thầu phải có chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật đã tham gia thi công gói thầu B và có xác nhận của Chủ đầu tư gói thầu B. Nhà thầu chúng tôi cũng dùng gói thầu B là tiêu chí chứng minh hợp đồng tương tự. Gói thầu B đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cho gói thầu A. Chủ đầu tư gói thầu B đã xác nhận là công trình thi công hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng và có chỉ huy trưởng, cán bộ kỹ thuật. Trong quá trình chấm thầu bên mời thầu yêu cầu nhà thầu mang bản gốc xác nhận của Chủ đầu tư gói thầu B đến để chứng minh, sau đó bên mời thầu xác minh là bản xác nhận này không trùng khớp với HSDT về quyết định thành lập ban chỉ huy công trường gói thầu B. Sự khác nhau ở đây là nhà thầu đã thay đổi một số cán bộ kỹ thuật so với lúc thành lập ban chỉ huy công trường ban đầu. Nhà thầu đã giải thích là trong quá trình thi công thời gian dài nhiều năm nhà thầu không thay đổi chỉ huy trưởng, chỉ có một số cán bộ kỹ thuật có người xin nghỉ việc, nghỉ phép, có người chuyển công trình khác. Để đảm bảo yêu cầu kịp thời thi công nên nhà thầu đã thay thế các cán bộ này bằng các cán bộ khác có kinh nghiệm trình độ tương đương và có báo với Chủ đầu tư bằng điện thoại và được Chủ đầu tư chấp thuận đúng theo quy định. Nhưng bên mời thầu đã không chấp nhận giải thích của nhà thầu và đã quy kết nhà thầu vi phạm điểm c, khoản 4, điều 89 luật đấu thầu để loại nhà thầu chúng tôi vì nhà thầu chúng tôi bỏ thầu giá thấp nhất trong các nhà thầu tham gia. Nhà thầu muốn hỏi việc xử lý của bên mời thầu như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật?

Một đơn vị tư vấn đấu thầu có câu hỏi như sau: Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về lựa chọn nhà thầu quy định: “2. Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá. 3. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại”. Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu có nội dung về đánh giá kiểm tra sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Tuy nhiên, tư vấn đấu thầu đang gặp trường hợp, sau khi mở thầu và thực hiện đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, chủ đầu tư không cho đơn vị tư vấn mượn bản gốc hồ sơ dự thầu nên khó khăn trong việc so sánh và đánh giá sự thống nhất giữa bản gốc và bản chụp như quy định nêu trên; đồng thời khó khăn trong công tác đánh giá một số nội dung khác. Vậy cho tôi hỏi, tư vấn đấu thầu có được quyền mượn bản gốc hồ sơ dự thầu của nhà thầu để thực hiện đánh giá hay không (sau khi đánh giá xong và trình kết quả lên chủ đầu tư, tư vấn sẽ trả lại bản gốc hồ sơ dự thầu của các nhà thầu cho chủ đầu tư lưu giữ)?

Ban Quản lý dự án tỉnh X mời thầu Gói thầu Xây lắp. Tại trang 33 của hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu này, mục Chỉ dẫn nhà thầu 20.1 đưa ra quy định: “Số lượng bản chụp HSDT là 3 bản. Trường hợp sửa đổi, thay thế HSDT thì nhà thầu phải nộp các bản chụp hồ sơ sửa đổi, thay thế với số lượng bằng số lượng bản chụp HSDT”. Nhưng ở trang 36 của HSMT (mục điều kiện tiên quyết) thì yêu cầu nhà thầu phải nộp 4 bản chụp HSDT. 2 trong số 3 nhà thầu tham dự thầu đã nộp 4 bản chụp HSDT, nhà thầu còn lại chỉ nộp 3 bản chụp HSDT (nhà thầu A). Hỏi: Liệu nhà thầu A có bị loại vì chỉ nộp 3 bản chụp HSDT? Cách xử lý tình huống của bên mời thầu như thế nào để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu?