Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu đang tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng cho gói thầu theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ, hình thức hợp đồng trọn gói, thời điểm đóng thầu là 20/3/2024. Bên mời thầu gặp tình huống như sau: Theo mẫu số 08 tình hình tài chính của nhà

Một nhà thầu chuẩn bị đệ trình hồ sơ dự thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đã hỏi chúng tôi về việc đệ trình báo cáo tài chính như sau: Theo yêu cầu về đệ trình tài liệu cho các tiêu chí "Kết quả hoạt động tài chính” và "Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh” theo mẫu số 09. Trong mẫu số 09 của HSMT, nhà thầu thấy có yêu cầu "Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”. Nhà thầu muốn hỏi nếu công ty không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định Điều 37 Luật Kiểm toán độc lập (67/2011/QH12 ngày 29/3/2011) và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 thì có cần phải đệ trình báo cáo kiểm toán? Trong trường hợp đã có báo cáo tài chính được kiểm toán thì trong hồ sơ dự thầu chỉ nộp báo cáo kiểm toán mà không nộp một trong các tài liệu theo quy định của mẫu số 09 có được đánh giá là đáp ứng yêu cầu?

Trong quá trình tham gia dự thầu gói thầu xây lắp có một nhà thầu làm giả báo cáo tài chính (Báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu khác với báo cáo tài chính nộp tại cơ quan quản lý thuế. Giá trị tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính trong hồ sơ dự thầu nhỏ hơn 20 tỷ đồng. Giá trị tổng tài sản trong bảng cân đối kế toán của báo cáo tài chính tại cơ quan thuế hơn 20 tỷ đồng). Trong quá trình lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu làm giả báo cáo tài chính là nhà thầu được lựa chọn thực hiện thi công gói thầu nói trên. Vậy hành vi làm giả báo cáo tài chính của nhà thầu nêu trên có phải là hành vi gian lận trong đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu hay không? Nếu không phải hành vi gian lận trong đấu thầu thì nhà thầu nêu trên vi phạm vào điều gì?

Căn cứ thông từ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, Công ty A hỏi: Tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, phần Lịch sử không hoàn thành hợp đồng và phần Báo cáo tài chính có chỉ dẫn số năm lịch sử không hoàn thành và số năm nộp báo cáo tài chính thông thường là từ 3 đến 5 năm. Như vậy hồ sơ mời thầu có được phép quy định cho các nhà thầu có số thời gian thành lập và hoạt động nhỏ hon 3 năm nhưng có các tiêu chí đáp ứng các tiêụ chí của hồ sơ mời thầu, vẫn được xét và lựa chọn trúng thầu có được không?

Công ty A lập báo cáo tài chính để quyết toán thuế hàng năm và nộp hồ sơ điện tử lên Cục Thuế (có xác nhận của Cục thuế tỉnh).

Hỏi: Khi công ty download hồ sơ báo cáo tài chính (có thể hiện đã được ký điện tử) để nộp cùng với hồ sơ dự thầu tham dự đấu thầu thì hồ sơ dự thầu này có được xem là hợp lệ hay không hay phải ký và đóng dấu vào bản báo cáo tài chính này thì mới được xem là hồ sơ dự thầu hợp lệ?

Tổ chuyên gia đang đánh giá tiêu chí Kết quả hoạt động tài chính, Nhà thầu A đã nộp báo cáo tài chính trong 03 năm theo yêu cầu của HSMT và kèm theo Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, không nợ đọng thuế đến thời điểm hiện tại. Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu phải cung cấp báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định của HSMT nhưng nhà thầu không cung cấp được báo cáo cáo đã kiểm toán và loại nhà thầu, việc tổ chuyên gia đánh giá như vậy đã hợp lý chưa?

Ông Nguyễn Ngọc Minh (Phú Thọ) hỏi, khi công ty ông tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế? Hiện công ty của ông Minh là công ty cổ phần, chưa kiểm toán độc lập nên không có báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nhưng có kiểm tra quyết toán thuế 3 năm 2012, 2013, 2014 và xác nhận của cơ quan thuế không nợ thuế.

Ông Lê Xuân Hùng có câu hỏi như sau: Công ty của ông đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu mua sắm lắp đặt hàng hóa. Đối với yêu cầu đánh giá "Kết qua hoạt động tài chính” và "Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh”  thì tài liệu cần nộp theo mẫu số 09. Theo đó, trong mẫu số 09 chúng tôi thấy có yêu cầu "Các báo cáo tài chính được kiểm toán theo quy định”. Tuy nhiên, Công ty của ông thuộc loại hình công ty TNHH không thuộc đối tượng bắt buộc phải thực hiện kiểm toán theo quy định của Điều 37 Luật Kiêm toán độc lập 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012. Vậy, công ty của chúng tôi có phải đính kèm các báo cáo tài chính được kiểm toán? Trong trường hợp có báo cáo tài chính được kiểm toán thì trong HSDT, chúng tôi chỉ nộp báo cáo kiểm toán thì có được đánh giá là đáp ứng được yêu cầu? Nêu không đáp ứng được yêu cầu thì ngoài báo cáo kiểm toán này chúng tôi còn phải kèm theo những tài liệu nào khi dự thầu: - Biên bản kiểm tra quyết toán thuế - Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai. - Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đà kê khai quyết toán thuế điện tử. - Văn bản xác nhận của cơ quan quan lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế - Báo cáo kiểm toán. - Các tài liệu khác (xin cho hỏi là tài liệu gì?).