Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu X đang đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp có tình huống về doanh thu như sau: Theo yêu cầu của HSMT (được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), doanh thu bình quân hàng năm là 100 tỷ đồng, trong đó đối với liên danh yêu cầu như sau: Cột "Tổng tất cả các thành viên liên danh" là Phải thỏa mân yêu cầu này (Tương đương với phần công việc đảm nhiệm quy định trong Thỏa thuận liên danh) và cột "Từng thành viên" là không áp dụng. Hiện nay, có một nhà thầu liên danh A-B-C có tỷ lệ tham gia liên danh là 50:30:20, trong đó doanh thu bình quân hàng năm của từng thành viên A, B, C lần lượt là 60, 25, 21. Do đó, nếu đánh giá tổng tất cả các thành viên thì doanh thu đáp ứng yêu cầu, nhưng nếu xét theo tỷ lệ tham gia liên danh thì thành viên B không đáp ứng yêu cầu. Bên mời thầu X muốn ý kiến của chuyên gia để xử lý tình huống nói trên.

Doanh nghiệp X có câu hỏi liên quan đến thuế, phí trong giá trị doanh thu xây dựng yêu cầu như sau: Theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Chương I. chỉ dẫn nhà thầu, mục 14. Giá dự thầu và giảm giá, mục 14.4 yêu cầu: “Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại”. Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT, mục 2.1.Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, mục 3. Các yêu cầu về tài chính, mục 3.2. Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng yêu cầu: “Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó” Theo đó, nhà thầu cho rằng Doanh thu yêu cầu trong HSMT là các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó bao gồm toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí... theo quy định.

Một nhà thầu đang chuẩn bị Hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Chủ đầu tư X đã phát hành hồ sơ mời thầu cho 02 gói thầu của 01 dự án. Cả hai gói thầu này đều được phát hành HSMT và đóng thầu vào cùng thời điểm. Trong đó, yêu cầu doanh thu xây dựng bình quân đối với gói thầu số 1 là 20 tỷ đồng và doanh thu xây dựng bình quân đối với gói thầu thứ 2 là 30 tỷ đồng. Hiện tại doanh thu xây dựng bình quân của nhà thầu trong 03 năm gần đây là 40 tỷ đồng, nhà thầu muốn hỏi với doanh thu như vậy thì nhà thầu có thể tham dự cả 02 gói thầu hay chỉ được tham dự 01 gói thầu?  

Ông Lê Nam Trà có câu hỏi như sau: Trong quá trình đang chuẩn bị HSMT cho gói thầu xây lắp sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước, theo đó, yêu cầu về “Doanh thu xây dựng hàng năm” theo quy định trong Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015, tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT-Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm- Điểm 2.1 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm-Trong bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm-3. Các yêu cầu về tài chính-3.2 Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng có ghi “Doanh thu xây dựng hàng năm được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó”. Tuy nhiên, tại Chương IV. Biểu mẫu dự thầu-Biểu mẫu số 10 có ghi “Thông tin được cung cấp phải là doanh thu hàng năm từ hoạt động xây dựng của nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh về các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu hoặc của từng thành viên liên danh trong từng năm đối với công việc đang thực hiện hoặc đã hoàn thành”. Từ những quy định nêu trên, ông Trà xin hỏi chuyên gia, trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu “Doanh thu xây dựng hàng năm” được tính bằng tổng các khoản thanh toán cho các hợp đồng xây lắp mà nhà thầu nhận được trong năm đó hay là bằng các khoản tiền theo hóa đơn xuất cho nhà thầu.  

Ông Lại Thành Nam ở Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Ke hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lập HSMT mua sắm hàng hóa, phần yêu cầu các tiêu chí tài chính và năng lục kinh nghiệm hướng dẫn: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là:

  1. (Giá gói thầu/thời gian thực hiện hợp đồng theo năm) nhân với hệ số k. Thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là từ 1,5 đến 2.
  2. Giá gói thầu nhân với hệ số k, thông thường yêu cầu hệ số k trong công thức này là 1,5 (đối với trường hợp thời gian thực hiện hợp đồng nhỏ hơn 12 tháng).
Theo quy định thì là dùng từ "thông thường" hệ số k là 1,5. Vậy ông Nam có thể áp dụng hệ số k là 1,1: 1,2; 1,3 có sai Luật không?