Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn trường hợp như sau:

Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Hồ sơ mời thầu quy định hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực 120 ngày và thời điểm đóng thầu là 10 giờ ngày 9/7/2018.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu A chào thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu là 120 ngày, từ thời điểm mở thầu là 10 giờ 15 phút ngày 9/7/2018.

Hỏi: Trường hợp này, bên mời thầu có được gửi thông báo đề nghị nhà thầu A làm rõ hồ sơ dự thầu để hiệu chỉnh lại thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được không?

Điểm g, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 quy định về thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu như sau: “Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm... Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án”.

Hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu. Hỏi: Vậy chủ đầu tư hay bên mời thầu có thẩm quyền gia hạn thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu?

Một độc giả đã hỏi trên Cổng thông tin Chính phủ như sau: Để được phép kéo dài thêm 20 ngày đánh giá hồ sơ thầu thì phải báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hay mặc định được phép kéo dài mà không cần quyết định chấp thuận của chủ đầu tư?

Một độc giả có câu hỏi như sau: Thời gian xét thầu được tính kể từ ngày mở thầu cho đến ngày bên mời thầu lập tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có đúng không?

Quy trình xét thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ, một giai đoạn một túi hồ sơ như dưới đây có đúng không:

Sau khi mở thầu, tổ chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu. Có kết quả xét thầu, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

Chủ đầu tư phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu xong thì các bên tiến hành thương thảo hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 1. Nếu quá trình thương thảo không thành công thì tiếp tục thương thảo với nhà thầu xếp hạng 2... 3 .... sau đó.

Đến khi thương thảo hợp đồng thành công, bên mời thầu lập tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư căn cứ tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, lập báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu và phát hạn quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng.

Quy trình xét thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ thời gian xét thầu là 25 ngày và tối đa có thể gia hạn thêm 20 ngày.

Trong trường hợp khi hết 45 ngày nhưng vẫn chưa có kết quả xét thầu (vướng ở 1 giai đoạn nào đó khiến bên mời thầu không trình được tờ trình xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ví dụ: Quá trình thương thảo hợp đồng kéo dài hơn dự kiến do chưa thỏa thuận thống nhất được) thì phải xử lý tình huống này như thế nào?

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất, đã có câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), do thiếu các tài liệu chứng minh năng lực kinh nghiệm nên bên mời thầu yêu cầu nhà đầu tư làm rõ các nội dung trong HSDST đã nộp. Tuy nhiên, để có đủ cơ sở để đánh giá HSDST bên mời thầu đã phải thực hiện làm rõ nhiều lần vì mỗi lần làm rõ Nhà đầu tư đều không cung cấp đủ các hồ sơ theo yêu cầu đồng thời pháp luật về đấu thầu cũng không quy định số lần làm rõ. Việc làm rõ nhiều lần dẫn đến thời gian đánh giá HSDST nếu tính cả thời gian làm rõ kéo dài hơn so với thời gian quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Công ty X muốn hỏi  thời gian đánh giá HSDST theo quy định của pháp luật về đấu thầu có bao gồm thời gian làm rõ HSDST hay không?

Một Bệnh viện đã có câu hỏi gửi chuyên gia như sau: Bệnh viện xây dựng hồ sơ mời thầu theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Hiện nay đang trong quá trình đánh giá HSDT. Theo Quy định tại điều 64 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về thời gian đánh giá Hồ sơ dự thầu tối đa là 25 ngày kể từ ngày mở thầu đến khi bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiện tại đã 23 ngày Bệnh viện chưa ra kết quả xét thầu với lý do Hồ sơ dự thầu các nhà thầu tham gia cần bổ sung và làm rõ Hồ sơ nhiều lần. Bệnh viện muốn hỏi có phải gửi văn bản đến các nhà thầu gia hạn thời gian xét thầu hay không?

Ông Trần Hoàng Nam ở Hòa Bình có câu hỏi như sau: Theo quy định tại điểm g Điều 12 Luật đấu thầu năm 2013 thì thời gian đánh giá HSDT tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đánh giá HSDT, HSĐX nhưng không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Hiện nay, công ty ông Nam đã đánh giá HSDT hơn 65 ngày so với quy định nói trên do phải nhiều lần yêu cầu nhà thầu làm rõ HSDT. Hỏi trong trường hợp nói trên thì có được gia hạn thời gian đánh giá HSDT hay phải hủy thầu?

Công ty chúng tôi đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án sử dụng đất, chỉ có 01 nhà đầu tư vượt qua sơ tuyển. Trong quá trình chỉ định thầu, trường hợp nhà đầu tư được đề nghị chỉ định không cần dùng hết thời gian tối thiểu được quy định trong hồ sơ yêu cầu mà nộp hồ sơ đề xuất trước thời điểm đóng thầu và nhà đầu tư có đề nghị tổ chức mở thầu trước thời điểm mở thầu quy định trong hồ sơ yêu cầu. Xin hỏi chuyên gia: Chúng tôi xử lý tình huống này thế nào?

Do quá trình đánh giá HSDT kéo dài dẫn đến tại thời điểm ký kết hợp đồng thời gian có hiệu lực cua HSDT đã hết, độc giả xin hỏi chuyên gia, Chủ đầu tư có đuợc phép ký kết hợp đồng với nhà thầu không ?