Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Doanh nghiệp X tham gia gói thầu mua sắm hàng hóa, trong hồ sơ yêu cầu có yêu cầu doanh thu bình quân tối thiểu là A đồng 3 năm 2015, 2016, 2017. Nhà thầu X đáp ứng được yêu cầu này (số liệu này có cơ quan quản lý thuế xác nhận). Tài liệu cần nộp là báo cáo tài chính 3 năm.

Nhưng trong quá trình chấm thầu chủ đầu tư yêu cầu doanh nghiệp X giải trình từng tài khoản trong báo cáo tài chính 3 năm. Hỏi, như vậy đúng hay sai?

Bên mời thầu X trong quá trình đánh giá HSDT gói thầu xây lắp có tình huống như sau: Theo yêu cầu của HSMT nhà thầu phải đảm năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP, cụ thể là nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực thi công công trình hạng II do Bộ Xây dựng cấp. Theo đó, khi kiểm tra HSDT bên mời thầu thấy nhà thầu A có đệ trình chứng chỉ năng lực bản photo nên đã yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc để đối chiếu. Tuy nhiên sau khi yêu cầu 02 lần nhà thầu vẫn không phản hồi theo yêu cầu. Hỏi trong trường hợp này, bên mời thầu có được phép loại HSDT của nhà thầu và đánh giá nhà thầu gian lận trong đấu thầu không?

Bên mời thầu X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp quy mô nhó (mẫu HSMT xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ (mẫu 1) theo thông tư 03/TT-2015-BKHĐT ngày 06/5/2015). Trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu nhân sự chủ chốt là 01 chỉ huy trưởng và 04 cán bộ kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát. Trong quá trình xem xét HSDT của nhà thầu Y, bên mời thầu nhận thấy các nhân sự đề xuất của nhà thầu đều đáp ứng yêu cầu của HSMT về năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, có sự sai khác về số CMND của 01 nhân sự cán bộ kỹ thuật trong chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát và căn cứ vào quy định trong HSMT "Nếu nhà thầu nộp tài liệu dưới dạng bản chụp thì trong hồ sơ dự thầu phải có văn bản cam kêt sẽ cung cấp tài liệu dưới hình thức Bản sao được chứng thực từ bản chính, Bản sao y bản chính hoặc bản chính để đối chiếu trong giai đoạn thương thảo hợp đồng" nên đã yêu cầu cung cấp bản gốc các chứng chỉ hành nghề Tư vấn giám sát của 04 cán bộ kỹ thuật. Trong văn bản trả lời, Nhà thầu Y giải thích các cán bộ kỹ thuật đề xuất đã không hợp tác để cung cấp chứng chỉ gốc và trong số đó có người đã nghỉ việc từ trước khi nhận được yêu cầu làm rõ của bên mời thầu (đính kèm đơn xin nghỉ việc và quyết định thôi việc). Do vậy, nhà thầu đề xuất thay thế 04 cán bộ kỹ thuật đề xuất bằng 04 cán bộ kỹ thuật khác đáp ứng yêu cầu của HSMT và có đủ bản gốc chứng chỉ giám sát. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có hai quan điểm: Một quan điểm cho rằng việc thay đổi như của nhà thầu Y là thay đổi cơ bản HSDT đã nộp. Quan điểm thứ hai cho rằng căn cứ theo mục 34 - Thương thào hợp đồng Chương 1 Chỉ dẫn nhà thầu của HSMT quy định: "Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không dược thay dối nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong HSDT để đàm nhiệm các vị trí như chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện thiết kế một hoặc hai bước trước khi thi công), vị trí chi huy trưởng công trường, trừ trường hợp do thời gian đánh giá HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị trí nhân sự chú chốt do nhà thầu đã đề xuất không thế tham gia thực hiện hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải báo đảm nhân sự dự kicn thay the có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương dương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu" cho rằng nhân sự nói trên không phải là chủ chốt và việc nhân sự nghỉ việc là lý do bất khả kháng nên chấp thuận sự thay đổi nói trên.  

Trong phần đánh giá Năng lực nhân sự nhà thầu - Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT có nêu:Tối thiểu có 10 Cán bộ thi công lắp đặt thiết bị của gói thầu, trong đó yêu cầu về các chứng chỉ như sau: - Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương; Trong HSDT của nhà thầu A có cung cấp Danh sách nhân sự chủ chốt nhưng không có: Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương mà chỉ cung cấp chứng chỉ MCTS. Đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bên mời thầu đề nghị yêu cầu bổ sung làm rõ HSDT. Nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT, trong đó có nêu chứng chỉ MCTS là chứng chỉ cao hơn chứng chỉ MCSE nhưng đơn vị tư vấn không chấp nhận mà tiếp tục đề nghị lâm rõ. Sau đó nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT bằng cách đề xuất bổ sung nhân sự chủ chốt (nhân sự này nằm trong danh sách đóng BHXH của công ty, không nằm trong Danh sách nhân sự chủ chốt trong HSDT) có chứng chỉ MCSE. Độc giả hỏi: Nhà thầu bổ sung danh sách nhân sự chủ chốt tham gia triển khai gói thầu như trên có chấp nhận được không theo quy định tại khoản 1 điều 16, Nghị định 63/2014/NĐ-CP?

Công ty X có câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho gói thầu xây lắp thực hiện đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, công ty nhận thấy một nhà thầu đề xuất nhân sự có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực nhưng hiệu lực chứng chỉ dưới 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu. Trong khi, HSMT yêu cầu là nhân sự phải có chứng chỉ hành nghề giám sát công trình dân dụng còn hiệu lực tối thiểu 1 năm kể từ thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu làm rõ về hiệu lực của chứng chỉ hành nghề nhân sự nói trên nhưng nhà thầu chỉ có văn bản trả lời với cam kết sẽ xin cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng công nghiệp mới cho nhân sự khi chứng chỉ cũ hết hạn sử dụng theo quy định hiện hành. Công ty X hỏi đánh giá nhà thầu nói trên đáp ứng về năng lực kinh nghiệm có đúng quy định không?

Công ty TNHH tư vấn xây dựng ABC có câu hỏi như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 20/11/2018 và thay thế Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016. Hiện nay đơn vị đang chuẩn bị phát hành HSMT (phát hành trước ngày 20/11/2018) gói thầu xảy lắp: Công trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật cấp IV, căn cứ theo Khoản 02 Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016, HSMT do chủng tôi soan thảo và đươc chủ đầu tư phê duyệt không yêu cầu Chứng chỉ năng lực hoat động xây dựng. Như vậy HSMT của chúng tôi có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018, Thông tư 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018?