Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Theo quy định tại (Khoản 3 Điều 6) Nghị định số 63/2014/NĐ-CP: "Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu". Độc giả hỏi chuyên gia: Vậy doanh nghiệp nhỏ trong xây dựng được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu, trong quá trình tiếp nhận HSDT trước thời điểm đóng thầu, bên mời thầu phát hiện có nhà thầu không thuộc doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ và không tiếp nhận HSDT của nhà thầu, việc thực hiện của BMT như vậy đã đúng quy định hay chưa?

Ông Lê Minh ở Bắc Ninh có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Theo khoản 3, điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhó và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Công ty của ông Minh có thông tin như sau: Căn cứ vào Báo cáo tài chính, ở bảng cân đối kê toán có tổng tài sản (Tổng nguồn vốn) là trên 20 tỷ (năm 2015 là 14.530.731.854 đồng; năm 2016 là 22.580.405.574 đồng; năm 2017 là 28.142.548.331 đồng). Nhưng có số lao động nhỏ hơn 200 người cụ thể là: năm 2015 là 71 người; năm 2016 là 80 người; năm 2017 là 116 người. Ông Minh hỏi xem công ty có đủ điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng không?

Theo quy đinh tại khoản 3, Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Đổi với gói thầu xây lắp co giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu” Trường hợp tổ chức đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh và hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC) có quy định chỉ các nhà thầu cấp nhó và siêu nhỏ được phép tham gia, tuy nhiên không có nhà thầu tham dự hoặc có nhà thầu tham dự là các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhó nhưng không đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu theo yêu cầu trong HSMT/HSYC Độc giả xin hỏi chuyên gia: tình huống này được xử lý như thế nào để chủ đầu tư có thể chọn được nhà thầu đáp ứng năng lực, kinh nghiệm và đúng luật.

Công ty Nam An ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa có câu hỏi như sau: Căn cứ Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại khoản 2 điều 6 chương II quy định: “Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiềm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 điều này ”. Công ty Nam An có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội 51 người và tổng nguồn vốn và (vốn điều lệ) 15 tỷ đồng và tổng doanh thu năm 2018 là 60 tỷ đồng. Hỏi Công ty Nam An có được xếp hạng là doanh nghiệp nhỏ để tham gia các gói thầu xây lắp có giá không quá 5 tỷ đồng không?