Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu X đang xem xét đánh giá HSDT của nhà thầu Y tham dự gói thầu A. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng đấu thầu thì được biết nhà thầu Y đang bị một chủ đầu tư Z cấm tham gia hoạt động đấu thầu các dự án của chủ đầu tư Z trong vòng 05 năm. Theo quy định về đánh giá tính hợp lệ của nhà thầu có nội dung: "Nhà thầu không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu”. Bên mời thầu X đang băn khoăn việc nhà thầu Y bị cấm như trên có đảm bảo tư cách hợp lệ cho gói thầu A của mình theo quy định nói trên.

Một chủ đầu tư X có câu hỏi như sau: Công ty Y là một trong các nhà thầu đã mua Hồ sơ mời thầu và nộp Hồ sơ tham gia đấu thầu các gói thầu do doanh nghiệp X làm chủ đầu tư. Trong quá trình tham gia đấu thầu các gói thầu chủ đầu tư X, Công ty Y đã nhiều lần cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu, vi phạm khoản 4 Điều 89 Luật đấu thầu 2013 có hệ thống như: cung cấp bằng giả nhân sự, hợp đồng tương tự được chỉnh sửa giá trị hợp đồng và các thông tin khác... Căn cứ Điều 89, Điều 90 Luật đấu thầu 2013, Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư X dự kiến cấm Công ty Y tham gia hoạt động đấu thầu 05 năm đối với các dự án, dự toán mua sắm của Chủ đầu tư X. Vì đây là công việc mới lần đầu phát sinh trong quá trình hoạt động của chủ đầu tư X, đồng thời khi Quyết định được ban hành sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Y. Do đó, chủ đầu tư X muốn chuyên gia hướng dẫn thủ tục pháp lý của việc ban hành quyết định trong trường hợp cụ thể này.

Doanh nghiệp tư nhân X có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau: Vừa qua, nhà thầu X có mua một số hồ sơ mời thầu xây lắp ở địa bàn tỉnh A để tham gia đấu thầu. Các gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, có một số hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu rất lạ so với quy định và gần như triệt tiêu sự tham dự của một số nhà thầu, như: “Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Điều 89 Luật đấu thầu trong 03 năm gần đây” - Mục 4.5 tư cách hợp lệ của nhà thầu. “Đang trong thời gian cấm tham dự thầu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh A” thì không đạt yêu cầu tiêu chí đánh giá về kỹ thuật. Hiện tại, Công ty X đang bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 04 năm đổi với các dự án do một Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh A làm Chủ đầu tư. Lý do cấm đấu thầu là do thành viên trong liên danh với Công ty X cung cấp thông tin không trung thực khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh. Việc thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư như nội dung nêu trên có đúng quy định của pháp luật hay không?

Một đơn vị tư vấn đấu thầu có chuyên gia như sau: Nhà thầu A tham dự gói thầu về mua sắm hàng hóa tại tỉnh X. Trong quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật, tổ chuyên gia kiểm tra trên trang http://muasamcong.mpi.gov.vn/ và thấy rằng nhà thầu A đang trong thời gian bị cấm tham gia đấu thầu tại một tỉnh Y. Nội dung cấm tham gia đẩu thầu như sau: “Nhà thầu A bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, dự toán mua sắm thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Y trong thời gian 03 năm kể từ ngày ban hành quyết định cấm tham gia đấu thầu". Theo quy định của hồ sơ mời thầu và Điểm e Khoản 1 Điều 5 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 quy định điều kiện nhà thầu có tư cách hợp lệ, trong đó có điều kiện “Không đang trong thời gian bị cẩm tham gia hoạt động đấu thầu”, điều kiện này chỉ quy định chung chung mà không quy định rõ Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đẩu thầu cùng lĩnh vực gói thầu tại địa phương". Với tình huống như trên, nhà thầu A có bị loại vì không đảm bảo tư cách hợp lệ hay không?

Vừa qua, nhà thầu chúng tôi có mua một số hồ sơ mời thầu xây lắp ở địa bàn huyện A, tỉnh B để tham gia đấu thầu. Các gói thầu này được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước. Tuy nhiên, có một số hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu rất lạ so với quy định và gần như triệt tiêu sự tham dự của một số nhà thầu, như: - “Không vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo Điều 89 Luật đấu thầu trong 03 năm gần đây” - Mục 4.5 tư cách hợp lệ của nhà thầu. - “Đang trong thời gian cấm tham dự thầu của các cơ quan trên địa bàn tỉnh B” thì không đạt yêu cầu tiêu chí đánh giá về kỹ thuật. Hiện tại, Công ty chúng tôi đang bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu 04 năm đối với các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh B làm Chủ đầu tư. Lý do cấm đấu thầu là do thành viên trong liên danh với Công ty chúng tôi cung cấp thông tin không trung thực khi tham dự thầu với tư cách là nhà thầu liên danh. Hỏi: Việc thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu của Chủ đầu tư như nội dung nêu trên có đúng quy định của pháp luật hay không?