Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu thành công lúc 15 giờ 14 phút ngày 20/01/2024. Sau đó, phía bên mời thầu đã có 2 lần thông báo gia hạn thời gian mở thầu, cụ thể: - Lần 1: Gia hạn vào lúc 16 giờ 07 phút ngày 20/01/2024 với lý do: Để đảm bảo Tổ chuyên gia có đủ thời gian rà soát, chỉnh lý, thực hiện trả lời yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu cũng như đảm bảo thời gian nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT Lần 2: Gia hạn vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25/01/2024 với lý do: Điều chỉnh E-HSMT, trả lời làm rõ E-HSMT và để đảm bảo Nhà thầu có đủ thời gian hoàn chỉnh E-HSDT; Vào 15 giờ 00 phút ngày 16/02/2024, tức thời điểm mở thầu quy định theo thông báo gia hạn lần 2, kết quả mở thầu không có tên đơn vị chúng tôi. Sau khi liên hệ tổng đài viên thuộc trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thì nhận được thông tin Nhà thầu phải nộp thầu lại trong trường hợp bên mời thầu nâng cấp phiên bản, sửa đổi E-HSMT. Tuy nhiên, trong chương I.Chi dẫn nhà thầu, điều 7.4 (theo hướng dẫn của tổng đài viên) chỉ nói Nhà thẩu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập nhật thông tin về việc sửa đổi E- HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT và không đề cập hay hướng dẫn chi tiết nhà thầu phải tiến hành thực hiện lại toàn bộ công đoạn nộp thầu lại trên hệ thống. Trong trường hợp này, những điều chỉnh của E-HSMT qua 2 lần gia hạn cũng không liên quan đến phần chúng tôi tham dự đấu thầu. Bên cạnh đó, việc bên mời thầu sửa đổi hồ sơ, chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ email thông báo hay tin nhắn trên hệ thống tương tự như khi có yêu cầu làm rõ E-HSDT, Thương thảo và hoàn thiện hợp đồng, điều này đã dẫn đến chúng tôi không tham dự gói thầu này mặc dù đã nộp đầy đủ hồ sơ và thông báo thành công trước đó; Chúng tôi xin hỏi trường hợp này phải xử lý như thế nào?

Luật Đấu thầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, tuy nhiên, hiện nay, Nghị định hướng dẫn chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu chưa được ban hành, vậy, chúng tôi xin hỏi, việc sử dụng Webform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia sau ngày 01/1/2024 được thực hiện như thế nào?

Một bên mời thầu đã tổ chức đấu thầu qua mạng gói thầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa, có gặp tình huống như sau: Hồ sơ mời thầu bản cứng được Chủ đầu tư phê duyệt có yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện 02 hơp đồng tương tự với gói thầu đang xét. Tuy nhiên, trong quá trình đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, do chưa có kinh nghiệm nên bên mời thầu đã để mục hợp đồng tương tự là không áp dụng. Đến thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu tham gia và bên mời thầu đã mở thầu bình thường. Tuy nhiên, sau khi đánh giá và kiến nghị nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì bộ phận thẩm định căn cứ bản giấy HSMT được phê duyệt nên không chấp nhận hồ sơ dự thầu của nhà thầu và yêu cầu hủy thầu. Hỏi trong trường hợp nói trên, bên mời thầu cần xử lý như thế nào?

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Căn cứ theo khoản 5 và khoản 7 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ kế hoạch và Đầu tư thì đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm, việc đánh giá E-HSDT được thực hiện trên cơ sở các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT mà không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fĩle tài liệu chứng minh. Trường hợp cần làm rõ E-HSDT thì bên mời thầu và nhà thầu tiến hành làm rõ E-HSDT trực tiếp trên hệ thống. Theo quy định của tỉnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế mới được tham gia đấu thầu và Nhà thầu đã có Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Cơ quan thuế. Theo khoản 5 Điều 15 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngàỵ 15/11/2017 không yêu cầu nhà thầu phải đính kèm fíle tài liệu chứng minh đối với các nội dung về năng lực kinh nghiệm nên khi nộp E-HSDT Nhà thầu không đính kèm bản scan Thông báo về việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nên Chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu nộp bổ sung bản giấy đế xét tuyến hồ sơ dự thầu. Vậy Nhà thầu có được bổ sung không?

Một bên mời thầu đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu xây lắp gặp tình huống như sau: Nhà thầu A đệ trình E-HSDT có đính kèm một số file nhưng bên mời thầu không mở được file này. Sau đó, bên mời thầu đã nhờ sự trợ giúp của Trung tâm hỗ trợ đấu thầu để mở các file đính kèm của nhà thầu. Trung tâm hỗ trợ đấu thầu Quốc gia đã mở và gửi lại cho Bên mời thầu như khi bên mời thầu mở một số file trong đó vẫn báo lỗi không đọc được. Bên mời thầu muốn hỏi tình huống nói trên xử lý thế nào?

Tổ chuyên gia đấu thầu trong quá trình đánh giá E-HSDT có tình huống như sau: Trong E-HSDT của một nhà thầu có đính kèm bản scan của bảo lãnh dự thầu gồm 03 trang (trang 01 bảo lãnh dự thầu, trang 02 văn bản ủy quyền, trang 03 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ) và nội dung của bảo lãnh dự thầu thiếu trang ký đóng dấu hợp pháp của Ngân hàng A phát hành bảo lãnh. Để xác minh tính chân thực thông tin bảo lãnh, tổ Chuyên gia tra cứu thông tin online bảo lãnh do ngân hàng A phát hành thì có thông tin về nhà thầu tham dự cho bên mời thầu. Tổ chuyên gia đấu thầu trên muốn hỏi bảo lãnh dự thầu trong trường hợp này có được đánh giá là hợp lệ.

Bên mời thầu X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Y được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Sau khi mở thầu và download tài liệu hồ sơ dự thầu các nhà thầu, bên mời thầu nhận thấy trong tài liệu đệ trình của nhà thầu Z, có một file đề cập rõ: công ty Z xin gửi tài liệu đính kèm về hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm theo đường link sau: https://mediafire.com/congtyz/hfjaowfsofsjd Bên mời thầu X muốn hỏi dữ liệu trong file theo đường link trên có hợp lệ để dùng đánh giá E-HSDT của Nhà thầu trên hay không?

Một nhà thầu liên danh trong quá trình đệ trình E-HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa có sai sót như sau: Trong phần thỏa thuận Liên danh, do sơ suất hai Công ty liên danh đã không hiển thị rõ Công ty nào được thay mặt Liên danh sử dụng chữ ký số điện tử để đấu thầu qua mạng như yêu cầu của E-HSMT. Liên danh trên muốn hỏi việc thiếu thể hiện Công ty nào là đại diện Liên danh nhà thầu được sử dụng chữ ký số trong thỏa thuận Liên danh có vi phạm qui định đấu thầu qua mạng hay không? Việc thiếu hiển thị này có bị nằm trong điều kiện bắt buộc loại bỏ E-HSDT của Liên danh hay không?

Doanh nghiệp X có hỏi chuyên gia như sau: Doanh nghiệp X tham gia dự thầu một gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi qua mạng và chỉ có Doanh nghiệp X tham gia. Sau quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Chủ đầu tư đã mời Nhà thầu X thương thảo hợp đồng và sau buối thương thảo, đại diện hai bên đã tiến hành ký thương thảo hợp đồng để chuẩn bị ký kết hợp đồng. Do công trình có thời gian thực hiện hợp đồng hơi ngắn, nên sau khi ký thương thảo hợp đồng với chủ đầu tư, nhà thầu đã tập kết vật tư, đặt mua vật tư để thực hiện gói thầu trên. Tuy nhiên, sau đó Chủ đầu tư thông báo là hủy kết quả thầu do hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu một số tài liệu (cụ thế thiếu là: trong hồ sơ mời thầu yêu cầu 7 cán bộ chchốt và 10 công nhân kỹ thuật khi tải hồ sơ lên mạng trong quá trình nén file, nhà thầu đã tải thiếu bằng cấp của 10 công nhân kỹ thuật nhưng vn có kê khai nhân sự theo form quy định trên hệ thống và trong thời gian 3 ngày kể từ ngày đóng thầu do hồ sơ scan hơi mờ nên nhà thầu có gửi mail cho Chủ đầu tư bản scan hồ sơ dự thầu (bản scan chưa nén file) có đầy đủ bằng cấp và kinh nghiệm của cán bộ chủ chốt và công nhân kỹ thuật). Vì vậy, công ty X cho rằng trước khi tiến hành thương thảo hợp đồng thì Chủ đầu tư đã thực hiện xong khâu đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu và sau khi thương thảo thành công thì xem như hồ sơ dự thầu cúa nhà thầu đã hợp lệ và đáp ứng yêu cầu của HSMT. Nhận thấy việc hủy thầu của Chủ đầu tư sẽ tổn thất cho nhà thầu do nhà thầu đã chuẩn bị, tập kết, đặt mua vật tư, nhân lực vì vậy công ty không đồng ý với kết quả hủy thầu của Chủ đầu tư. Doanh nghiệp X mong muốn Bộ KHĐT giải đáp giúp nhà thầu hướng giải quyết trong trường hợp này và trong trường hợp này nhà thầu có được quyền kiến nghị và khiếu kiện Chủ đầu tư bồi thường thiệt hại không?

Công ty ông Minh có thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng. Trong E-HSMT có quy định 01 mẫu BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA (trong đó nêu rõ danh mục hàng hóa và khối lượng) và 01 mẫu BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN (bao gồm lắp đặt, hướng dẫn chuyển giao công nghệ). Khi mở hồ sơ dự thầu của các nhà thầu, có một nhà thầu đính kèm E-HSDT 01 file excel trong đó thể hiện đầy đủ các mẫu theo HSMT, tuỵ nhiên tại mẫu BẢNG GIÁ DỰ THẦU CỦA HÀNG HÓA nhà thầu không ghi đơn giá tại cột đơn giá dự thầu. Nhà thầu chỉ ghi đơn giá trong BẢNG GIÁ DỰ THẦU CHO CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN. Theo E-HSDT này, tổ chuyên gia đưa ra 02 ý kiến như sau: + Ý kiến thứ nhất: Nhà thầu chào giá trên được hiểu là đã bao gồm toàn bộ chi phí mua sắm hàng hóa và dịch vụ liên quan cho gói thầu nên đánh giá là đạt. + Ý kiến thứ hai: Nhà thầu chào thiếu phần đơn giá cho các loại hàng hóa và khi đó chủ đầu tư không có căn cứ để đánh giá E-HSDT nên đánh giá là không đạt. Vậy ông Minh hỏi việc đánh giá E-HSDT trên như nào là đạt?

Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, áp dụng đấu thầu điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Bên mời thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) và đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT). Tổ chuyên gia phát hiện HSMT tải lên Hệ thống thiếu Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và Chương V - Phạm vi cung cấp, do đó HSDT của các nhà thầu không đáp ứng đầy đủ yêu cầu đặt ra ban đầu và nếu lựa chọn nhà thầu trong trường hợp này sẽ không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án. Hỏi: Trong trường hợp này, Bên mời thầu phải xử lý như thế nào để phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu?

Khi tham gia dự thầu, Nhà thầu không thực hiện bảng kê khai thiết bị trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng có đính kèm các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công. Các hợp đồng nguyên tắc thuê thiết bị thi công đều được ký kết trước thời điểm thông báo mời thầu của gói thầu này. Hỏi: Việc không thực hiện bảng kê khai thiết bị trên webform của Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia có bị xem là không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm? Nhà thầu có được phép bổ sung bảng kê khai thiết bị?

Bà Nguyễn Lan Phương ở Tp. Vinh đang đánh giá Hồ sơ dự thầu cho gói thầu về xây lắp công trình tổ chức đấu thầu qua mạng. Trong quá trình đánh giá, bà Phương nhận thấy có 01 nhà thầu không điền thông tin về hợp đồng tương tự trong webform mà chỉ cung cấp các bản scan hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng. Hỏi trong trường hợp này có đánh giá kinh nghiệm hợp đồng tương tự trong hồ sơ E-HSDT của nhà thầu này không?

Công ty Điện lực Đổng Đa đang đánh giá E-HSDT cho gói thầu thi công xây lắp và hoàn trả hè đường công trình Cải tạo đường dây hạ áp, đường dây viễn thông tuyến phố Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm. Trong quá trình đánh giá Công ty Điện lực Đống Đa nhận thấy E-HSDT của một nhà thầu chỉ kê khai các bảng kê số hóa dưới dạng Webfrom trên hệ thống mà thiếu các tài liệu đính kèm. Riêng đổi với các tài liệu chứng minh năng lực về kỹ thuật nhà thầu thiếu toàn bộ không đính kèm như yêu cầu của E-HSMT. Công ty Điện lực Đống Đa muốn hỏi chuyên gia trong trường hợp nói trên Công ty Điện lực Đống Đa có được phép làm rõ với Nhà thầu hay không?