Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Nhà thầu trúng thầu là Công ty A, trong hồ sơ dự thầu chưa dự kiến nhà thầu phụ từ ban đầu. Trong quá trình thi công do bị vướng mặt bằng thi công nên tiến độ bị trễ 02 tháng so với hợp đồng. Từ đó, nhà thầu trên đã có văn bản đề nghị Chủ đầu tư cho phép bổ sung nhà thầu phụ tham gia thi công gói thầu để đáp ứng yêu cầu tiến độ của dụ án với khối lượng công việc giao nhà thầu phụ tương đương 17% giá trị hợp đồng (giá trị tối đa quy định trong HSMT là 20%) với đơn giá giao thầu phụ bằng với đơn giá hợp đồng, Chủ đầu tư chấp thuận nhà thầu phụ sau khi xem xét năng lực của nhà thầu phụ kèm theo điều kiện nhà thầu chính chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi mặt đổi với công việc của nhà thầu phụ theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư. Đối với trường hợp này, Ban QLDA xin hỏi trình tự chấp thuận nhà thầu phụ nêu trên của Chủ đầu tư có vi phạm Luật Đấu thầu hay không?

Chúng tôi là nhà thầu trúng thầu, hợp đồng chúng tôi ký với Chủ đầu tư không thể hiện phần việc với các nhà thầu phụ. Vậy chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà thầu phụ được không? tỷ lệ công việc giao cho nhà thầu phụ tối đa là bao nhiêu % giá trị hợp đồng? và có thể ký với tối đa bao nhiêu nhà thầu phụ?

Công ty A (là Tổng công ty nhà nước) là Chủ đầu tư, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức: Đấu thầu hạn chế quốc tế (hoặc đấu thầu rộng rãi quốc tế). Công ty B (có 70% vốn góp của Công ty A) có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu phụ của nhà thầu nước ngoài hay không?

Nhà thầu A trúng thầu gói thầu xây lắp với tư cách nhà thầu độc lập, trong quá trình thực hiện hợp đồng, A giao lại cho nhà thầu X thực hiện phần công việc phá dỡ lán trại (tổng giá trị phần công việc này là 12% giá trị gói thầu, trường hợp này A có được hiểu là chuyển nhượng thầu không? (HSMT cho phép tỷ lệ phần công việc cho thầu phụ tối đa là 15%).

Một công ty tư vấn đang thực hiện giám sát thi công cho một dự án về xây dựng có câu hỏi như sau: Trong hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình không có mục nào quy định về nhà thầu phụ, vậy xin hỏi Công ty có được đề xuất nhà thầu phụ hay không? Có quy định nào về nhà thầu phụ trong công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hay không và phần trăm (%) cho nhà thầu phụ là bao nhiêu? Trường hợp Công ty đã đề xuất nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu là 30% thì có phù hợp với quy định của luật đấu thầu không? Sau khi trúng thầu Công ty có được phép thay đổi phần trăm (%) cho nhà thầu phụ không?

Nhà thầu chính được giao tối đa bao nhiêu % giá trị gói thầu xây lắp cho nhà thầu phụ? Bên mời thầu lập HSMT gói xây lắp, mẫu HSMT ở bảng dữ liệu bắt ghi % giá trị công việc cho nhà thầu phụ, bên mời thầu đã quy định: "không quá 10% hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ" thì có đúng không?

Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu gặp tình huống cần giải đáp để thực hiện đúng các quy định của Luật đấu thầu như sau: Theo Hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư quy định tỷ lệ nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá 30% giá trị dự thầu. Nhà thầu A tham gia dự thầu đã đề xuất tỷ lệ nhà thầu phụ trong hồ sơ dự thầu của mình là 30% theo đúng quy định của hồ sơ mời thầu. Trong quá trình thương thảo họp đồng, Nhà thầu A đề xuất tăng tỷ lệ nhà thầu phụ thực hiện là 40% giá trị họp đồng để đảm bảo tiến độ thi công xây dựng công trình. Hỏi: Đề xuất này có phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu?

Tình huống: Chủ đầu tư và nhà thầu A đã ký kết hợp đồng để thực hiện gói thầu xây lắp, trong quá trình thực hiện Hợp đồng nhà thầu A lại ký hợp đồng với công ty B để thực hiện một số công việc của gói thầu có giá trị lớn hơn 10% giá trị hợp đồng (trong HSDT của nhà thầu A không kê khai bấy kỳ nhà thầu phụ nào). Như vậy, trong trường hợp này, nhà thầu A có vi phạm pháp luật về đấu thầu hay không?