Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Ban Quản lý dự án của tỉnh A có câu hỏi như sau: Chúng tôi vừa tổ chức đấu thầu xây lắp, trong đó, E-HSMT được phát hành ngày 29/3/2024 và đóng thầu vào ngày 16/4/2024; Tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc E-HSMT gói thầu trên có nêu: “Nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu”. Như vậy, nhà thầu khi nộp E-HSDT phải xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của năm 2022 hay năm 2023?

Theo phản ánh, ngày 16/12/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả, tại khoản 2  Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT có nêu:

"2. Đối với lựa chọn nhà thầu, trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu phải đính kèm các tài liệu sau đây:

a) Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá; b) Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá được phê duyệt".

Để đánh giá tính phù hợp của quy định này, xét với quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì:

Tại khoản d Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP: Bên mời thầu có trách nhiệm cung cấp các thông tin quy định tại các Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu và các thông tin liên quan đến việc thay đổi thời điểm đóng thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo Đấu thầu.

Theo đó, đối với Điểm b, c, d và đ Khoản 1 Điều 8 của Luật Đấu thầu: b) Thông báo mời quan tâm, thông báo mời sơ tuyển; c) Thông báo mời chào hàng, thông báo mời thầu; d) Danh sách ngắn; đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Nếu xét theo quy định tại Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng, bên mời thầu chỉ đăng tải thông tin "thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng" chứ không phải đính kèm "hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá".

Hai nội dung trong ngoặc kép nêu trên là hai khái niệm (nội dung) khác nhau, thông báo là thông báo có việc lựa chọn nhà thầu. Còn tài liệu đính kèm không phải là thông tin cần thông báo, bởi các thông tin cần đăng tải đã được thể hiện tại "thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng".

Tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Chính phủ không giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như vậy, đồng thời, quy định trên cũng trái với Luật Đấu thầu. Các quy định yêu cầu đính kèm các tài liệu khác như Quyết định phê duyệt cũng tương tự là không phù hợp.

Do đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bãi bỏ các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT không được Chính phủ giao tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và trái với Luật Đấu thầu.

Một số chủ đầu tư có thắc mắc liên quan đến việc cung cấp thông tin đấu thầu cho báo chí như sau: Theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 Luât Đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chon nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu cùa người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu. Do đó, chủ đầu tư, bên mời thầu cho rằng hồ sơ dự thầu của nhà thầu là tài liệu bảo mật và chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, khoản 2 Điều 25 Luật báo chí 2016 lại quy định, nhà báo có quyền được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư cùa cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật, nên sau khi có quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia, trong khi các nhà thầu tham dự thầu không có kiến nghị gì thì có báo đã cử nhà báo đến yêu cầu chúng tôi cung cấp hồ sơ dự thầu cùa các nhà thầu tham dự với lý do cần làm rõ một số nghi ngờ về quá trình lựa chọn nhà thầu. Vậy việc yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu như vậy có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Ông Nguyễn Đức Luân ở Bắc Giang có câu hỏi như sau: Đơn vị ông đang lựa chọn nhà thầu cho gói thầu chào hàng cạnh tranh. Trong quá trình cung cấp thông tin cho báo đấu thầu có sự nhầm lẫn dẫn tới thời gian đóng thầu đăng tải trên báo đấu thầu chậm hơn 2 ngày so với thời gian đóng thầu trong Hồ sơ yêu cầu. Bên mời thầu không có công văn sửa đổi hồ sơ yêu cầu. Ông Luân muốn hỏi việc đăng tải thế có sai không và Bên mời thầu khắc phục việc đó như thế nào?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Trong quá trình đánh giá HSDT. Nhà thầu A căn cứ theo khoản 1, điều 91, Mục 1, chương 12 “Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu” của luật đấu thầu số 43/2013/QH13 kiến nghị Bên mời thầu cung cấp thông tin: Model, chủng loại dòng máy trong HSDT của Nhà thầu B, vì cho rằng nhà thầu B chào cùng Model, chủng loại dòng máy giống nhà thầu A ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của nhà thầu A. Trong khi nhà thầu A được uỷ quyền cung cấp độc quyền. Chúng tôi đã trả lời là không được phép cung cấp theo “khoản b, điểm 3.7, mục 3, chương I” mẫu HSMT mua sắm hàng hoá. Nhà thầu không chấp nhận, vậy chúng tôi có được cung cấp thông tin như hỏi ở trên không?

Ông Phạm Thanh Dương phản ánh, Ban quản lý dự án khắc phục thiên tai được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng giao quản lý một số dự án, trong quá trình thực hiện đơn vị ông có một số vướng mắc như sau: Theo Điều 74 và Điều 75 Luật đấu thầu quy định trách nhiệm của chủ đầu tư, bên mời thầu là bảo mật các tài liệu liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu. Như vậy, theo quan điểm của ông hồ sơ dự thầu của nhà thầu là tài liệu bảo mật và chỉ cung cấp cho người có thẩm quyền, cơ quan thanh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, theo Khoản 2 Điều 25 Luật Báo chí 2016, nhà báo có quyền được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật. Do đó, sau khi có quyết định lựa chọn nhà thầu đăng tải trên Hệ thống đấu thầu quốc gia, có đơn vị báo chí yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự với lý do cần làm rõ một số nghi ngờ về quá trình lựa chọn nhà thầu của đơn vị ông. Ông Dương hỏi, việc yêu cầu cung cấp hồ sơ dự thầu của cơ quan báo chí như vậy có phù hợp với các quy định hiện hành không?

Ngân hàng X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm, triển khai dự án A Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt với một số nội dung như sau: Giá gói thầu: 20.790.000 USD Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2018. Tuy nhiên trong quá trình đăng tải gặp một số vướng mắc như sau: Mạng đấu thầu quốc gia yêu cầu đăng tải TMĐT của dự án với duy nhất đồng tiền VND và hình thức đấu thầu quốc tế cho phép nhập không quá 3 loại đồng tiền ở phần giá gói thầu và yêu cầu bắt buộc nhập tỷ giá quy đổi VND. Gói thầu trên được thực hiện theo hình thức đấu thầu quốc tế nên TMĐT của Dự án và giá gói thầu được Ngân hàng X phê duyệt bằng USD. Mặt khác, thời điểm phê duyệt dự án (tháng 2/2017) khác thời điểm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tháng 11/2018) nên tỷ giá tại hai thời điểm này hoàn toàn khác biệt và chênh lệch khá lớn. Độc giả xin chuyên gia hướng dẫn đăng tải thông tin Dự án, KHLCNT đối với gói thầu này về tỷ giá quy đối và các nội dung khác liên quan (nếu có).