Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Cơ quan ông Nguyễn Quý (Phú Thọ) được giao nhiệm vụ chủ đầu tư 1 gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Phòng ông được giao nhiệm vụ thực hiện. Sau khi thực hiện quy trình đấu thầu cơ quan ông có thu 1 khoản tiền từ bán hồ sơ mời thầu.

Ông Quý hỏi, cơ quan ông có được dùng khoản tiền thu được này này để thanh toán các chi phí như đăng báo đấu thầu, thanh toán tiền thẩm định giá không? Quy trình thực hiện như thế nào thì đúng? Ông Quý dự kiến tham mưu thực hiện như sau: Lãnh đạo cơ quan xét đề nghị của phòng chuyên môn ra quyết định chi tiền từ mua hồ sơ mời thầu để thanh toán chi phí trong đấu thầu (chi đăng báo và thẩm định giá). Sau khi có quyết định chi, ông được cử đi chuyển tiền vào tài khoản của đơn vị thẩm định giá. Như vậy có đúng không? Nếu sai thì cần phải thực hiện như thế nào?

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện X thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu A do UBND huyện X làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện X làm bên mời thầu.

Sau khi thẩm định và trình UBND huyện phê duyệt, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện X phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Khoản 5, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hỏi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện yêu cầu như vậy đúng không?

Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị chủ đầu tư có được phép sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho nội dung như chi phí thông báo mời thầu trên báo đấu thầu; chi phí tiếp khách; chi bồi dưỡng những người tham gia buổi mở thầu hay không?

Ông Ngô Văn Trường (Điện Biên) xin chuyên gia hướng dẫn xác định định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trường hợp phải thuê tư vấn đấu thầu. Sở Xây dựng thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật có chi phí lập hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu và UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo mức chi phí mà Sở Xây dựng đã thẩm định. Nhưng theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức chi phí lập HSMT, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu điều này áp dụng đối với trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu trực tiếp thực hiện, còn bên công trình của đơn vị ông (dưới 10 tỷ đồng) là đi thuê tư vấn đấu thầu thì theo Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng thì chi phí là 0,432%. Ông Trường hỏi, vậy khi ký hợp đồng tư vấn thì đơn vị theo mức 0,1% như UBND tỉnh phê duyệt hay theo mức 0,432%?