Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bà Trần Thị Lam Giang có câu hỏi như sau: Tổng Công ty tôi đang chuẩn bị đầu tư hệ thống nhà lưu trú cho cán bộ công nhân viên bằng vốn NSNN (mỗi một tỉnh thành xây một công trình nhà lưu trú, tất cả là 32 công trình), mỗi một công trình là một quyết định đầu tư Báo cáo kinh tế kỹ thuật (<15 tỷ đông), tiến độ xây dựng được phê duyệt là 6 tháng/công trình, các công trình đều có quy mô, tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, phương án thi công là như nhau (tối thiểu đến đầu tháng 7/2018 phải ký hợp đồng). Mặt khác, do kế hoạch vốn chỉ được cấp trong năm nên phải hoàn thành và nghiệm thu 32 công trình đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018. Ban tôi mới nhận được nhiệm vụ QLDA và đang ở khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu để trình cấp thấm quyên phê duyệt. Hiện nay nút thắt lớn nhất là công tác lựa chọn nhà thầu cho cả 32 công trình, nếu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo trình tự quy định thì rất khó bảo đảm. Vậy, tôi có thể gộp tất cả 32 công trình thành một gói thầu để đấu thầu một lần hay không? (các nhà thầu có thể liên danh) hoặc gộp thành 2 gói thầu (16 công trình/gói) để bảo đảm tiến độ công trình và kế hoạch giải ngân.

Ông Lê Nam ở Nghệ An có câu hỏi như sau:

Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì "đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế; có áp dụng thủ tục danh sách ngắn hay không áp dụng; lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu".

Ông Nam muốn hỏi trường hợp 1 dự án trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu xây lắp), theo hình thức "đấu thầu rộng rãi", nếu chủ đầu tư muốn tổ chức "đấu thầu rộng rãi qua mạng" thì có phải trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Một Ban quản lý dự án của một dự án được ADB tài trợ về ngành giáo dục có câu hỏi như sau: Căn cứ theo thiết kế Dự án, chúng tôi có các hoạt động tập huấn cho hiệu trưởng và giáo viên các trường THPT, thuộc nhóm hoạt động phi tư vấn. Kế hoạch hoạt động sẽ được phê duyệt hàng năm theo tiến độ thực hiện của dự án. Trong quá trình triển khai hoạt động, chúng tôi muốn hỏi, đối với các dịch vụ phi tư vấn đi kèm khóa tập huấn như: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ thuê xe ô tô,... , khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chúng tôi có được áp dụng theo các quy định của Nghị định 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu để xác định hình thức thực hiện cho từng gói thầu không? Để hoạt động của Dự án được triển khai phù hợp với các quy định cúa Chính phủ, chúng tôi rất mong nhận được sự hướng dẫn của Quý Bộ để có căn cứ thực hiện.

Theo Khoản 4, Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì "đối với từng gói thầu cần nêu rõ hình thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế; có áp dụng thủ tục danh sách ngắn hay không áp dụng; lựa chọn nhà thầu qua mạng hay không trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu".
Độc giả xin hỏi: Ông Ngô Trần Đăng Khoa (TPHCM) hỏi, trường hợp 1 dự án trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (gói thầu xây lắp), theo hình thức "đấu thầu rộng rãi", nếu chủ đầu tư muốn tổ chức "đấu thầu rộng rãi qua mạng" thì có phải trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu hay không?

Theo ông Nguyễn Duy Hưng (Hà Nội) tham khảo, Khoản 19, Điều 3 và Khoản 7, Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg quy định, gói thầu có giá không quá 50.000.000 đồng thì thủ trưởng cơ quan đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hóa đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu). Hỏi: Ông Hưng hỏi, đối với tất cả các gói thầu có giá dưới 50.000.000 đồng nhằm mua sắm, duy trì hoạt động thường xuyên bao gồm cả những gói thầu đã nêu tại các Khoản từ 1 - 18 và 20 Điều 3 Nghị định số 17/2019/QĐ-TTg đều được áp dụng Khoản 19, Điều 3 và Khoản 7, Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg có đúng không?

Xí nghiệp phân phối khí thấp áp Vũng Tàu có câu hỏi như sau: Theo thông tư 10/2015/BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lâp KHLCNT, tại điều 9 - Điều chỉnh KHLCNT, thông tư hướng dẫn khi thay đổi một số nội dung trong KHLCNT thì chỉ cần trình phê duyệt, thẩm định các nội dung cần sửa đổi và phải diễn ra trước thời điểm đóng thầu. Tuỵ nhiên, công ty chúng tôi có ban hành 01 KHLCNT trên mạng đấu thầu quốc gia nhưng chưa phát hành thông báo mời thầu, do có sự thay đổi lớn về quy mô và phạm vi thực hiện nên quyết định không triển khai bước phát hành HSMT cho gói thầu này. Chúng tôi đã kiến nghị Trung tâm đấu thầu chuyên thông báo KHLCNT từ thông báo thực sang thông báo thử nghiệm trong thời gian chúng tôi xem xét, đánh giá lại quy mô và.phạm vị công việc. Vậy hỏi: Trong trường hợp này việc thay đổi dẫn đến phải lập lại phạm vi công việc, lập lại dự toán (do có sự thay đổi các hạng mục công việc) thì có áp dụng điều chỉnh KHLCNT như hướng dẫn tại TT10 hay không? Chúng tôi có được phép chấm dứt KHLCNT trên để ban hành 1 KHLCNT khác hay không?