Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu X đang đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp có tình huống về doanh thu như sau: Theo yêu cầu của HSMT (được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư), doanh thu bình quân hàng năm là 100 tỷ đồng, trong đó đối với liên danh yêu cầu như sau: Cột "Tổng tất cả các thành viên liên danh" là Phải thỏa mân yêu cầu này (Tương đương với phần công việc đảm nhiệm quy định trong Thỏa thuận liên danh) và cột "Từng thành viên" là không áp dụng. Hiện nay, có một nhà thầu liên danh A-B-C có tỷ lệ tham gia liên danh là 50:30:20, trong đó doanh thu bình quân hàng năm của từng thành viên A, B, C lần lượt là 60, 25, 21. Do đó, nếu đánh giá tổng tất cả các thành viên thì doanh thu đáp ứng yêu cầu, nhưng nếu xét theo tỷ lệ tham gia liên danh thì thành viên B không đáp ứng yêu cầu. Bên mời thầu X muốn ý kiến của chuyên gia để xử lý tình huống nói trên.

Một nhà thầu liên danh tham dự gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Theo quy định của hồ sơ mời thầu về hợp đồng tương tự như sau: số lượng tối thiểu một hợp đồng tương tự có giá trị bằng hoặc lớn hơn 60 tỷ mà Nhà thầu đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là Nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh); Cụm từ hoàn thành phần lớn được Bên mời thầu chú thích nghĩa là hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của hợp đồng. Nếu Nhà thầu tham dự thầu là Nhà thầu Liên danh thì từng thành viên Liên danh phải thỏa mãn yêu cầu của tiêu chí này (tương ứng với phần công việc đảm nhận) và tổng các thành viên trong Liên danh phải thỏa mãn yêu cầu. Nhà thầu liên danh chứng minh năng lực của mình như sau: - Thành viên đứng đầu Liên danh (đảm nhận 30% giá trị khối lượng công việc của Gói thầu) chứng minh bằng 01 hợp đồng tương tự có giá trị > 60 tỷ đã hoàn thành 30% công việc (tương ứng với 20 tỷ). - Thành viên còn lại trong Liên danh (đảm nhận 70% khối lượng công việc của Gói thầu) chứng minh bằng 01 hợp đồng tương tự có giá trị > 60 tỷ đã hoàn thành. Nhà thầu muốn hỏi việc một thành viên Liên danh chứng minh bằng 01 họp đồng như trên có được xem là đạt yêu cầu của HSMT hay không? hay thành viên Liên danh cũng phải chứng minh 01 hợp đồng tương tự đã hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc mặc dù thành viên đứng đầu Liên danh đã đáp ứng đủ tiêu chí. Ngoài ra, việc thành viên đứng đầu Liên danh đảm nhận 30% khối lượng công việc của Gói thầu có được xem là đúng quy định hay không? hay Thành viên đứng đầu Liên danh thì phải đảm nhận khối lượng lớn hơn các thành viên khác trong Liên danh?

Bên mời thầu X đang quá trình đánh giá HSDT cho gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện đấu thầu rộng rãi trong nước phương thức 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ, có câu hỏi như sau: Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu trong HSMT quy định nhân sự nhà thầu có tối thiểu 10 người tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan đến gói thầu và yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hợp đồng lao động và danh sách đóng bảo hiểm 3 tháng gần nhất của các nhân sự nói trên. Trong số các nhà thầu tham dự có nhà thầu liên danh A+B. Theo thỏa thuận liên danh, 2 nhà thầu đều trách nhiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu của gói thầu. Hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu này có kê khai 10 người, trong đó có 5 người của công ty A, 5 người của công ty B kèm theo bằng tốt nghiệp đại học phù hợp yêu cầu, hợp đồng lao động ký với 10 người này. Tuy nhiên, trong HSDT chỉ có danh sách đóng bảo hiểm của 5 người thuộc công ty A, không có danh sách đóng bảo hiểm của nhân sự thuộc công ty B. Bên mời thầu đã có văn bản làm rõ về danh sách đóng bảo hiểm 5 người thuộc công ty B gửi cho nhà thầu liên danh A+B nói trên. Đến thời hạn quy định, nhà thầu đã có văn bản trả lời theo đó bổ sung thêm 5 người vào danh sách nhân sự thực hiện gói thầu, 5 người này đều của công ty A kèm theo bằng tốt nghiệp đại học, hợp đồng lao động và có danh sách đóng bảo hiểm phù hợp với yêu cầu của HSMT. Bên mời thầu X muốn hỏi trong trường hợp nói trên thì nhân sự của nhà thầu liên danh có được đánh giá đáp ứng yêu cầu?

Trong hồ sơ mời thầu (HSMT) đã phát hành có nội dung: "Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu". Nhà thầu đứng đầu liên danh (theo Thỏa thuận liên danh) đảm nhiệm 50% giá trị công việc. Tuy nhiên, HSDT chỉ đề xuất 4 công nhân vận hành máy và 1 Chỉ huy trưởng, 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công, 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công hệ thống điện. Thành viên liên danh còn lại đảm nhận 50% công việc thì HSDT thì đề xuất 81 công nhân phục vụ thi công, 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công, 1 cán bộ kỹ thuật phụ trách cấp thoát nước, 1 đội trưởng thi công trực tiếp. Tôi xin hỏi chuyên gia, trong trường hợp nêu trên, nhà thầu đứng đầu liên danh có đáp ứng yêu cầu theo HSMT không?

Một nhà thầu đang chuẩn bị HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Nhà thầu sau khi mua HSMT cho gói thầu xây lắp X nhận thấy có một số điểm khác biệt so với hướng dẫn tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III các mẫu HSMT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối với tiêu chí đánh giá Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp đối với Nhà thầu liên danh cần tuân thủ yêu cầu: “Phải thỏa mãn yêu cầu (tương ứng với phần công việc đảm nhận). Tuy nhiên, theo HSMT, trong bảng Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, Mục số 4: Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp có nêu: “Số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự theo mô tả dưới đây mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ hoặc nhà thầu quản lý từ năm 2013 đến thời điểm đóng thầu (tính đến thời điểm đóng thầu): Có tối thiểu hợp đồng có tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm: + Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Loại công trình: Giao thông, nông nghiệp và PTNT và cấp công trình cấp IV trở lên. + Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị hợp đồng >50 tỷ đồng. Các yêu cầu cần tuân thủ đối với Nhà thầu liên danh: '‘Phải có một thành viên liên danh thỏa mãn yêu cầu. Các thành viên còn lại tương ứng với phần công việc đảm nhận". Nhà thầu muốn hỏi yêu cầu như vậy có phù hợp với Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT.

Tình huống: Ban QLDA công trình giao thông tỉnh A gặp phải tình huống như sau: Trong quá trình đấu thầu, thảo thuận liên danh A-B quy định, nhà thầu đứng đầu liên danh (A) thực hiện 70% giá trị gói thầu, nhà thầu thành viên liên danh (B) thực hiện 30% giá trị gói thầu. HSMT quy định "Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu liên danh được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu". Tại mục yêu cầu về nhân sự chủ chốt trong hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiếu 20 công nhân kỹ thuật (Chuyên ngành phù họp). Liên danh nhà thầu A-B đăng ký đủ số lượng 20 công nhân kỳ thuật, tuy nhiên toàn bộ sổ lượng công nhân đăng ký huy động đều thuộc sở hữu của nhà thầu đứng đầu liên danh (A), nhà thầu thành viên liên danh (B) không có một công nhân kỹ thuật nào. Trong thỏa thuận liên danh cũng như trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu A-B cũng không hề có tài liệu chứng minh hay thỏa thuận về việc sẽ huy động, điều động, luân chuyển nhân sự trong nội bộ thành viên liên danh để phục vụ gói thầu. Câu hỏi: Liên danh A- B có đáp ứng về nhân sự hay không?