Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Gói thầu xây lắp số 01 thuộc công trình M do Liên danh Công ty A và B thi công. Trong quá trình thi công, công ty A đã hoàn thành nhiệm vụ theo phân chia, công ty B không hoàn thành ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ. Do vậy, năm 2018 gói thầu này đã bị Chủ tịch tỉnh kiểm điểm, phê bình, yêu cầu thanh lý gói thầu và không cho đấu thầu các công trình đối với nhà thầu thi công gói thầu xây lắp số 01, Chủ đầu tư đã lập biên bản kiểm điểm và làm thủ tục thanh lý hợp đồng. Năm 2019 công trình M được bổ sung 1 gói thầu, công ty A lại tham giá đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập. Vậy, công ty A có bị xem là vi phạm hợp đồng theo tiêu chí " lịch sử không hoàn thành hợp đồng" có trong hồ sơ mời thầu không?

Ban Quản lý dự án X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng công trình dân dụng, có câu hỏi như sau: Trong quá trình xem xét HSDT của một Nhà thầu về tiêu chí Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, Ban X nhận thấy Nhà thầu kê khai không có hợp đồng không hoàn thành. Tuy nhiên qua tìm hiểu Bên mời thầu được biết thời gian gần đây, nhà thầu có hợp đồng vi phạm về tiến độ thi công dẫn đến Chủ đầu tư có văn bản đề nghị không cho tham dự gói thầu mới để tập trung thi công hoàn thành gói thầu dở dang. Ban quản lý xin hỏi, trong trường hợp này Bên mời thầu đã đề nghị nhà thầu bổ sung văn bản xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư. Nếu Nhà thầu không cung cấp hồ sơ chứng minh thì Bên mời thầu có được đánh giá nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiêu chí lịch sử không hoàn thành hợp đồng và kết luận Nhà thầu kê khai không trung thực theo điểm c khoản 4 điều 89 Luật Đấu thầu hay không?

Công ty Minh Hoa có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Nhà thầu A đã tham dự gói thầu do Công ty Minh Hoa làm chủ đầu tư. Theo thông tin trên báo phản ánh thì Nhà thầu A đã tiến hành thi công một gói thầu do doanh nghiệp nhà nước B làm chủ đầu tư khi chưa triển khai đấu thầu. Công ty Minh Hoa đã tìm hiểu, sự việc báo nêu là đúng nhưng giữa công ty A và Công ty B chưa ký kết hợp đồng, chưa tổ chức nghiệm thu bàn giao Công trình đưa vào sử dụng. Nhà thầu A cũng không kê khai trong HSDT thông tin và hợp đồng của dự án mà báo phản ánh. Công ty Minh Hoa đã có văn bản làm rõ đề nghị nhà thầu trả lời là “có” hay “không có” việc thi công công trình nhưng chưa qua đấu thầu theo phản ảnh của báo cahis để chứng minh khả năng đáp ứng các qui định về lịch sử không hoàn thành hợp đồng, về Uy tín của nhà thầu (cụ thể là hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở) và về Giân lận trong đấu thầu (nhà thầu cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu). Đề nghị nhà thầu phải cung cấp đầy đủ hợp đồng thi công và biên bản nghiệm thu hoàn thành (nếu có) theo phản ánh của báo chí. Nhà thầu A có văn bản phúc đáp là việc này không thuộc phạm vi yêu cầu trong hồ sơ mời thầu của gói thầu này nên không trả lời “có” hay “không có” và không cung cấp hồ sơ liên quan đến công trình mà báo đã phản ánh. Công ty Minh Hoa không chấp thuận giải trình của nhà thầu và nhận xét nhà thầu Công ty A không đáp ứng về lịch sử không hoàn thành của hợp đồng và có dấu hiệu cố ý cung cắp các thông tin không trung thực trong HSDT làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, thể hiện hành vi đối phó, trả lời không đúng trọng tâm vấn dề trong quá trình làm rõ của nhà thầu. Hỏi việc đánh giá như thế có phù hợp?

Gói thầu Xây lắp 01 thuộc Dự án X do liên danh Công ty A và Công ty B thi công. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty A đã hoàn thành công việc theo phân công trong thỏa thuận liên danh, Công ty B không hoàn thành phần việc của mình, để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng Gói thầu. Hợp đồng bị chủ đầu tư tuyên bố không hoàn thành và thực hiện chấm dứt trong năm 2015. Hiện tại, chủ đầu tư đang tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số 05 cùng thuộc Dự án và Công ty A tham dự thầu với tư cách nhà thầu độc lập. Hỏi: Trong trường hợp này, Công ty A có bị coi là vi phạm tiêu chí “lịch sử không hoàn thành hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu (HSMT)” hay không?