Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

100,000.00

Bên mời thầu X đang đánh giá HSDT cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Trong quá trình xem xét HSDT cho nhà thầu Y, bên mời thầu đã yêu cầu nhà thầu đệ trình bản gốc các giấy tờ về thiết bị của nhà thầu Y đi thuê để đối chiếu. Tuy nhiên, nhà thầu Y đã có văn bản làm rõ thông báo giấy tờ bản gốc của các thiết bị đề xuất bị thất lạc và nhà thầu đã cung cấp các giấy tờ gốc của các thiết bị khác có công suất tương đương để thay thế các thiết bị đã đề xuất. Bên mời thầu muốn hỏi việc bổ sung các tài liệu chứng minh thiết bị như vậy có làm thay đổi bản chất của HSDT?

Một nhà thầu đã tham gia đấu thầu qua mạng có câu hỏi như sau Trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu tiến hành gửi các dữ liệu file scan đính kèm theo E-HSDT với các nội dung: Chứng thư bảo lãnh dự thầu, Cam kết tài chính cho gói thầu “bằng chứng thư cam kết tín dụng của Ngân hàng”, Tiến độ thi công chi tiết, các hợp đồng nguyên tắc vật liệu và 01 tệp chứa biện pháp thi công gồm có bản vẽ và thuyết minh kỹ thuật thi công. Được biết, khi nhà thầu gửi và chương trình tiến hành mã hóa dữ liệu của nhà thầu và thông báo rằng E- HSDT đã gửi thành công. Sau thời điểm đóng thầu, Bên mời thầu tiến hành kiểm tra các thông tin của nhà thầu tham dự và chỉ có 01 nhà thầu tham dự là nhà thầu “Công ty X”, các thông tin cần thiết như: Giá dự thầu, hiệu lực E-HSDT, tiến độ thi công, bảo lãnh dự thầu và hiệu lực bảo lãnh dự thầu đều đáp ứng theo quy định Hồ sơ mời thầu “E-HSMT”. Riêng phần dữ liệu file Scan đính kèm thiếu nội dung: thuyết minh kỹ thuật thi công và các dữ liệu khác thì Bên mời thầu nhận đủ. Qua tiến hành kiểm tra và xem xét của Bên mời thầu và tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu nhận xét nhà thầu không khai báo nội dung về phần kỹ thuật nên không có cơ sở phân tích đánh giá nên kết luận nhà thầu bị loại. Trên cơ sở đó, Nhà thầu có được bổ sung tài liệu thuyết minh kỹ thuật thi công đến Bên mời thầu và tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu hay Nhà thầu vẫn bị đánh giá và kết luận như trên

Công ty A có một gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi. Sau khi đóng thầu, có một nhà thầu đã nộp nổ sung giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất, kèm theo đó là catalogue của một số hàng hóa trong hồ sơ dự thầu mà nhà thầu chưa cung cấp khi nộp hồ sơ. Hỏi: Việc nhà thầu nộp bổ sung catalogue hàng hóa có vi phạm không (vì catalogue không thuộc các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm), và bên mời thầu phải xử lý tình huống này như thế nào, chỉ tiếp nhận giấy phép bán hàng hay vẫn tiếp nhận đầy đủ các tài liệu của nhà thầu nộp?