Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một doanh nghiệp dự án X trong quá trình triển khai dự án về xây dựng - kinh doanh - chuyển giao có câu hỏi như sau: Doanh nghiệp dự án X đã thực hiện ký kết các hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng,...trong đó có điều khoản về tạm ứng hợp đồng. Để đảm bảo việc tạm ứng cho Nhà thầu từ nguồn vốn nhà đầu tự có hoặc nguồn vốn huy động là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp dự án X cần hướng dẫn hai nội dung sau: Một là, việc Doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng tư vấn xây dựng, hợp đồng thi công xây dựng,...trong đó có điều khoản tạm ứng với tỷ lệ tạm ứng tối đa 30% giá trị hợp đồng có phù hợp với quy đinh hiện hành không? Hai là, nếu việc tạm ứng là phù hợp và Nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Hợp đồng đã ký mà Doanh nghiệp dự án không thực hiện tạm ứng hợp đồng thì Doanh nghiệp dự án có bị xem là vi phạm hợp đồng không?

Ban QLDA X là đơn vị sự nghiệp được cấp vốn Ngân sách Nhà nước hàng năm có câu hỏi như sau: Ban QLDA X đã tổ chức đấu thầu rộng rãi cho gói thầu xây lắp sử dụng mẫu HSMT quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong mục “Điều kiện cụ thể của hợp đồng” trong HSMT, quy định về điều kiện thu hồi tạm ứng như sau: “Tiền tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán, bảo đảm tiền tạm ứng được thu hồi hết khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết, mức thu hồi tạm ứng tối thiểu là 20% giá trị mỗi lần thanh toán". Khi ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, hợp đồng cũng đã ghi rõ điều kiện trên đúng như quy định trong HSMT phát hành. Tuy nhiên, để tạo điều kiện giải ngân hết số vốn cuối năm, Ban QLDA X dự định ký bổ sung phụ lục hợp đồng để điều chỉnh tỷ lệ thu ứng từ 20% xuống 10% giá trị mỗi lần thanh toán và vẫn đảm bảo thu hồi hết ứng khi giá trị thanh toán đạt 80% giá hợp đồng đã ký kết. Ban X muốn hỏi việc thay đổi tỷ lệ thu hồi ứng trên có vi phạm quy định của HSMT và quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

Đối với gói thầu sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, chủ đầu tư có thể ứng vốn nhiều lần cho nhà thầu không? Mức tạm ứng tối đa, tối thiểu là bao nhiêu?

Câu hỏi: Trong quá trình mời thầu, Ông A ở Nghệ An có hỏi: Trường hợp gói thầu chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mời vào mở hồ sơ đề xuất tài chính, trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhà thầu đề xuất tăng tỷ lệ tạm ứng so với mức quy định trong hồ sơ mời thầu, chúng tôi phải xử lý như thế nào?