Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Bên mời thầu đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa hệ thống nước thải. Theo quy định của E-HSMT (Tiêu chí số 2, Mục 1, Chương III) về tính hợp lệ của thỏa thuận liên danh như sau: Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận

Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống như sau:

Công ty A liên danh với Công ty B để tham gia gói thầu C, trong đó, thỏa thuận liên danh quy định rõ Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh.

Hỏi: Có bắt buộc là thành viên đứng đầu liên danh, tức Công ty A ký đơn dự thầu hay không? Công ty B có thể ký đơn dự thầu nếu đã có ủy quyền từ Công ty A cho Công ty B ký đơn dự thầu và các hồ sơ dự thầu hay không?

Công ty A có tham gia đấu thầu 01 gói thầu: - Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước Văn bản thỏa thuận liên danh được ký trước ngày ký văn bản ủy quyền của Giám đốc công ty A. Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu ghi ngày ký là 19/5/2015, trước 1 ngày so với ngày ủy quyền của Giám đốc công ty A là ngày 20/5/2015. Biên bản thỏa thuận liên danh giữa 3 nhà thầu không ghi số, ngày, tháng của văn bản ủy quyền. Sau khi nộp hồ sơ dự thầu Nhà thầu đã phát hiện sai sót trong hồ sơ của mình. Ngày 22/6/2015 Nhà thầu đã gửi văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu đến Chủ đầu tư đồng thời bổ sung các thông tin gồm: Văn bản thỏa thuận liên danh mới đã hiệu chỉnh về ngày ký là ngày 20/5/2015 và bổ sung số, ngày, tháng của giấy ủy quyền mà không thay đổi bất kỳ thông tin nào khác về các thành viên cũng như nội dung liên danh. Đến thời điểm hiện tại gói thầu này vẫn đang trong quá trình chấm thầu và Chủ đầu tư chưa có thông báo về kết quả đấu thầu. Với tình huống như trên của Nhà thầu, Công ty A xin được hỏi: - Ngày phát hành hồ sơ mời thầu: Ngày 22 tháng 4 năm 2015. - Ngày đóng thầu: Ngày 26 tháng 5 năm 2015. - Tư cách dự thầu: Nhà thầu liên danh gồm 03 công ty, trong đó Công ty A là thành viên đứng đầu liên danh. Và để tham gia gói thầu này, Giám đốc Công ty A đã có văn bản ủy quyền cho Giám đốc mảng Công nghệ thông tin ký các văn bản liên quan trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Khi xây dựng hồ sơ dự thầu, Nhà thầu đã gửi Hồ sơ chứng minh tư cách họp lệ của mình theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, trong đó bao gồm Văn bản thỏa thuận liên danh của 03 công ty và Văn bản ủy quyền của Giám đốc Công ty A, Do lỗi trong việc soạn thảo văn bản nên đã xảy ra một số số sai sót như sau: - Nhà thầu có được phép bổ sung các văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu như trên hay không - Các văn bản này có được coi là một phần của hồ sơ dự thầu và được chủ đầu tư chấp thuận hay không - Sau khi bổ sung, làm rõ hồ sơ dự thầu thì nhà thầu có được coi Ịà có tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu hay không.

Một công ty liên danh đã đệ trình HSDT cho gói thầu về cung cấp lắp đặt thiết bị, với hình thức đấu thầu qua mạng. Công ty gặp tình huống như sau: Trong phần thỏa thuận Liên danh, do sơ suất hai Công ty đã không hiển thị rõ Công ty nào được thay mặt Liên danh sử dụng chữ ký số điện tử để đấu thầu qua mạng như yêu cầu cùa mẫu thỏa thuận liên danh trong hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT). Công ty trên muốn hỏi việc thiếu thể hiện Công ty nào là đại diện Liên danh nhà thầu được sử dụng chữ ký số trong thỏa thuận Liên danh có vi phạm qui định đấu thầu trực tuyến qua mạng hay không? Việc thiếu hiển thị này có bị nằm trong điều kiện bắt buộc loại bỏ E-HSDT của Liên danh hay không?

Nhà thầu liên danh X và Y tham gia gói thầu A với tỷ lệ phân công công việc trong thỏa thuận liên danh là X (40%), Y (60%). Sau quá trình đánh giá, nhà thầu XY trúng thầu, tuy nhiên sau khi ký hợp đồng, nhà thầu có văn bản gửi chủ đầu tư về việc thay đối khối lượng công việc của từng thành viên liên danh, cụ thể X sẽ thực hiện 60% và Y sẽ thực hiện 40%, trong trường hợp này, chủ đầu tư xử lý như thế nào?

Thỏa thuận liên danh của thầu A (đứng đầu liên danh) và B không ghi rõ nội dung công việc mà các thành viên phải thực hiện, chỉ nêu chung là cung cấp vật tư và thi công công trình và đưa ra tỷ lệ phân chia là 60% và 40% giá dự thầu, không có trách nhiệm, nghĩa vụ chung của nhà thầu liên danh và riêng của từng thành viên. Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá như sau: - Trong Hồ sơ mời thầu quy định trong thỏa thuận liên danh phải ghi rõ nội dung công việc mà các thành viên phải thực hiện và ước tính giá trị mà từng thành viên phải thực hiện nhưng nhà thầu đã không ghi nội dung này. - Đồng thời, thỏa thuận liên danh lại không thuộc danh sách tài liệu mà nhà thầu được bổ sung sau khi mở thầu, trong quá trình đánh giá HSDT vì không thuộc nội dung về tư cách hợp lệ, về năng lực và về kinh nghiệm của nhà thầu. - Về cán bộ chủ chốt, hồ sơ yêu cầu nhà thầu bố trí 1 chỉ huy trưởng công trình, 1 cán bộ kỹ thuật, 1 trung cấp xây dựng và 20 công nhân thi công. Thành viên A bố trí đủ cán bộ chủ chốt và công nhân, nhưng thành viên B chỉ bố trí công nhân. - Về năng lực thiết bị xe máy, hồ sơ yêu cầu nhà thầu phải bố trí đầy đủ, có số lượng và chủng loại cụ thể. Thành viên A có bố trí đầy đủ còn thành viên B không bố trí thiết bị xe máy thi công. Tổ chuyên gia đã đánh giá HSDT của liên danh nêu trên không hợp lệ và bị loại, không được đánh giá tiếp. Hỏi: Tổ chuyên gia không chấp nhận HSDT của nhà thầu liên danh A và B trong trường hợp này có vi phạm Luật Đấu thầu không? Bên mời thầu có được phép cho nhà thầu làm rõ thỏa thuận liên danh hay không?

Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu của một đơn vị bên mời thầu nhưng trong đơn dự thầu nhà thầu ghi tên gói thầu từ “Mua sắm, vận chuyển thiết bị trạm 113kV" thành “Mua sắm, vận chuyển thiết bị trạm 113 K.V”. Cũng trong gói thầu này, nhà thầu X liên danh với nhà thầu Y để tham dự thầu gói thầu và lấy tên gọi của liên danh trong văn bản thỏa thuận liên danh là liên danh Công ty X - Công ty Y. Tuy nhiên, đơn dự thầu của nhà thầu liên danh ghi là liên danh Công ty Y - Công ty X. Hỏi: Trong trường hợp này, đơn dự thầu của nhà thầu A và nhà thầu liên danh công ty X - Công ty Y có được đánh giá là hợp lệ hay không?  

Nhà thầu Liên danh A và B có câu hỏi như sau: Nhà thầu liên danh A và B tham dự gói thầu xây lắp. Trong quá trình mở thầu, HSDT của nhà thầu không kèm theo thỏa thuận liên danh và nhà thầu đã xác nhận không có thỏa thuận liên danh trong hồ sơ dự thầu tại biên bản mở thầu. Sau thời điểm mở thầu nhà thầu tự gửi thỏa thuận liên danh đến bên mời thầu (theo quy định của HSMT là 03 ngày sau thời điểm đóng thầu). Vậy, việc tự bổ sung thỏa thuận liên danh của nhà thầu có hợp lệ và trong bước dánh giá tính hợp lệ của HSDT nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ và xem xét đánh giá tiếp không?