Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Hiện nay, đơn vị chúng tôi đang đang triên khai tổ chức đấu thầu các gói thầu mua sắm Vật tư cho việc trồng rừng, trong quá trình lựa chọn nhà thầu một gói thầu mua sắm hàng hóa (cây giống lâm nghiệp) chúng tôi gặp phải một số vướng mắc, chưa hiểu rõ quy định về tư cách hợp lệ của Nhà thầu được quy định tại điều 5 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, cụ thể như sau. Các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh là Hộ kinh doanh cá thể (được đăng ký kinh doanh sản xuất giống cây lâm nghiệp) đáp ứng về năng lực kinh nghiệm, khả năng cung cấp cây giống cũng như chỉ tiêu kỹ thuật và một số yêu cầu khác của hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh. Theo Điều 5 của Luật Đấu thầu quy định tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư đối với trường hợp là tổ chức, cá nhân, đồng thời được tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh, chưa quy định rõ trường hợp đối với hộ kinh doanh cá thể. Vậy, trong trường hợp này, các hộ kinh doanh cá thể trên có được tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên không? nhà thầu có được xem là đảm bảo tư cách hợp lệ không?

Chúng tôi, Cửa hàng A, là hộ kinh doanh cá thể, được ủy ban Nhân dân Quận 10, TP.HCM cấp phép hoạt động lần đầu ngày 22/02/2011 trong lĩnh vực mua bán dụng cụ y khoa và trang thiết bị y tế, và đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được gia hạn Chứng thư số hợp lệ ngày 31/08/2019 đến ngày 17/09/2019. Chúng tôi đã từng tham gia đầu thầu và trúng thầu tại nhiều bệnh viện khác nhau trên cả nước trong những năm qua. Nay, theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6//2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói trên, chúng tôi có vài thắc mắc như sau: (1) Hộ kinh doanh cá thể có đủ tư cách hợp lệ để tham gia đấu thầu theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6//2015 hay không? (2) Nếu đủ tư cách hợp lệ tham gia đấu thầu, thì phần chứng minh năng lực tài chính của nhà thầu sẽ không thể đáp ứng các yêu cầu theo Mầu 09 về “Tình hình tài chính của Nhà thầu”. Cụ thể, không có Báo cáo tài chính, vì “Hộ kính doanh cá thể” không bắt buộc phải có báo cáo tài chính theo luật định. Hiện nay, hộ kinh doanh chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, vì nhiều trường hợp tham gia đấu thầu, chúng tôi bị xét không đủ “năng lực về tài chính” vì không có báo cáo tài chính, mặc dù chúng tôi có nộp đầy đủ các bản “Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế” do Chi Cục Thuế địa phương xác nhận hàng năm, chứng minh đầy đủ được doanh thu và lợi nhuận hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu. Vậy chúng tôi rất mong được giải đáp và hướng dẫn thực hiện, để chúng tôi có thể tiếp tục tham gia dự thầu trong thời gian sớm nhất.

Một hộ kinh doanh có câu hỏi cho chuyên gia chúng tôi như sau: Căn cứ vào Luật đấu thầu năm 2013 thì một hộ kinh doanh cá thể đáp ứng đầy đủ các điểm a đến điểm h Khoản 1 Điều 5. Hỏi hộ kinh doanh có thể tham gia đấu thầu cho gói thầu cung cấp văn phòng phẩm cho một doanh nghiệp nhà nước không?

Chúng tôi đang triển khai gói thầu mua sắm hàng hóa với hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ. Hồ sơ mời thầu được soạn và phê duyệt theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (mẫu số 01) và triển khai các bước đấu thầu tiếp theo đúng quy định. Tuy nhiên, có 01 trường hợp đang vướng mắc đối với nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể đã nộp các tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu, bao gồm: (i) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; (ii) Giấy Chứng nhận đăng ký thuế; (iii) Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và doanh thu khoán; (i) Nhà thầu không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật; Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định; Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.... Hỏi chuyên gia: Hộ kinh doanh cá thể với những điều kiện trên có đáp ứng tư cách hợp lệ của nhà thầu dự thầu gói thầu hay không?