Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một chủ đầu tư trong quá trình triển khai gói thầu xây dựng có tình huống như sau: Gói thầu thi công xây dựng được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. Hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ mời thầu gói thầu quy định: “Đơn giá dự thầu bao gồm: Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp bao gồm mọi chi phí, thuế và lệ phí khác theo quy định của Nhà nước như: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu..., thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyến vật liệu đi lại trên đó, các chỉ phí bảo vệ môi trường cảnh quan do đơn vị thi công gây ra... ”. Hồ sơ dự thầu của nhà thầu: Nhà thầu đã lập giá dự thầu tuân thủ theo quy định của hồ sơ mời thầu. Đơn giá tổng hợp bao gồm: chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công, máy, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế và lãi của nhà thầu. Qua trình triển khai thi công xây dựng, Bộ Tài chính ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Nhà thầu cho rằng trong HSMT đã không đưa yêu cầu phải tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và trong đơn giá tổng hợp của nhà thầu cũng chưa tính phí bảo vệ môi trường nên chưa đủ cơ sở để nộp phí. Thực tế dự toán gói thầu được chủ đầu tư phê duyệt cũng không có khoản mục phí bảo vệ môi trường. Từ các nội dung trên, chủ đầu tư xin chuyên gia cho ý kiến về việc bổ sung phí bảo vệ môi trường vào gói thầu thi công xây dựng để hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà thầu.

Bên mời thầu X đang tổ chức chào hàng cạnh tranh cho gói thầu mua sắm thiết bị, với loại hợp đồng là trọn gói. Sau khi đánh giá kỹ thuật, tất cả các hồ sơ đều đạt. Khi đánh giá về đề xuất tài chính, phát sinh tình huống trong hồ sơ chào hàng của Công ty A như sau: Giá trị chào hàng trong đơn chào hàng là: 678.400.000 VNĐ, giá trị này được kết chuyển từ bảng tổng hợp chào giá sang. Trong bảng tổng họp chào giá ghi giá trị là: 678.400.000 VNĐ. Trong bảng giá chào của hàng hóa: cột đơn giá (đã bao gồm thuế VAT), cột thành tiền (đã bao gồm thuế VAT); theo cách ghi này, cộng giá của hàng hóa theo phạm vi cung cấp (đã bao gồm thuế VAT) là 627.000.000 đồng. Nhưng sau dòng cộng này, có thêm dòng thuế VAT với giá trị là: 51.400.000 đồng và dòng tổng cộng ghi giá trị để kết chuyển sang bảng tổng họp chào giá là 678.400.000 VNĐ. Sau khi xem xét nội dung chào giá trên, có một số quan điểm như sau:

  1. Đề xuất về tài chính của Công ty A là không hợp lệ (tính thuế VAT 2 lần trên sản phẩm) và hồ sơ bị loại.
  2. Coi đây là sai lệch về giá trị cần hiệu chỉnh thì phương pháp và cách hiệu chỉnh như thế nào?
  3. Coi đây là nhầm lẫn của nhà thầu trong việc lỗi đánh máy ghi từ “chưa” sang “đã” bao gồm thuế VAT ở cột đơn giá và thành tiền trong bảng chào giá của hàng hóa; chấp nhận giá chào hàng của công ty A là 678.400.000 đồng và xếp hạng nhà thầu theo quy định. Trong trường hợp này, nhà thầu có phải giải trình bằng văn bản về lỗi trên và cam kết trách nhiệm gì không?
Xin hỏi chuyên gia hướng dẫn trường hợp nói trên.

Một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng có câu hỏi như sau: Theo quy định tại Điều 4 và Mẫu số 05 (a1, a2) Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015) việc lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu/Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất mua sắm hàng hoá phải nêu rõ các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá gói thầu và giá dự thầu. Trường hợp nhà thầu dự thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì hồ sơ dự thầu sẽ bị loại. Tuy nhiên, trong BQP việc tổ chức mua sắm hàng hoá quốc phòng thuộc diện miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; một số trường hợp, các mặt hàng hoá quốc phòng không có mã xác định thuế trong các biểu thuế quy định, việc làm thủ tục miễn thuế nhập khẩu và VAT do Hải quan xác định cho từng lô hàng cụ thể, nên khi phê duyệt dự án hoặc dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chỉ phê duyệt giá CIP hoặc FOB (theo Incotems) cho các gói thầu. Vì vậy, khi lập HSMT, HSYC chỉ yêu cầu các nhà thầu chào giá dự thầu theo điều kiện CIF, FOB, DAP... (chưa có thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT)) còn phần giá trị thực hiện trong nước của nhà thầu thì đã bao gồm các loại thuế, phí. Như vậy, theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT việc duyệt HSMT, HSYC của cấp có thẩm quyền và HSDT, HSĐX của nhà thầu trong trường hợp trên có được phép không?

Công ty X là đơn vị tư vấn đấu thầu đang đánh giá HSDT cho một gói thầu thi công lắp đặt công trình. Sau bước đánh giá kỹ thuật chỉ có 01 nhà thầu vượt qua bước đánh giá kỹ thuật để chuyển sang bước đánh giá tài chính. Trong bước đánh giá về mặt tài chính, theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu tại bảng chi tiết giá dự thầu - Phần xây lắp, yêu cầu “Nhà thầu ghi đơn giá dự thầu, thành tiền cho từng công việc tương ứng trong cột - Mô tả công việc mời thầu. Nhà thầu phải ghi giá trọn gói (thành tiền) cho từng công việc cụ thể. Tổng giá của tất cả các công việc thuộc hạng mục sẽ là giá dự thầu cho hạng mục đó”. Tuy nhiên nhà thầu chào giá cho Phần xây lắp là A đồng, không nêu giá trị chào thầu này đã bao gồm thuế, phí, lệ phí; Trong bảng tổng hợp giá dự thầu, nhà thầu kết chuyển A đồng vào cột thành tiền trước thuế, tính thuế giá trị gia tăng VAT là 10% và giá trị chào thầu sau thuế là A+10%A. Công ty X muốn hỏi phương án chào thầu của nhà thầu có phù hợp với hồ sơ mời thầu và các quy định của nhà nước về đấu thầu.

Ông Lê Minh Quang có câu hỏi như sau: Đơn vị của ông đang thực hiện gói thầu về bảo trì hệ thống máy tính bằng hình thức đấu thầu. Trong Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có phê duyệt giá của các gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) 10%. Khi đơn vị đăng thông tin trên Báo Đấu thầu vẫn nguyên giá trị ghi trong Quyết định phê duyệt. Nhưng khi các nhà thầu nộp hồ sơ tham gia dự thầu thì ghi giá trong hồ sơ dự thầu là giá đã bao gồm thuế và phí, trong đó có một số nhà thầu đóng thuế GTGT chỉ có 5%. Hình thức hợp đồng là trọn gói Ông Quang muốn hỏi, nếu nhà thầu đó trúng thầu thì đơn vị ông có phải hiệu chỉnh lại giá dự thầu để bỏ sung thuế GTGT là 10%?