Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Công ty chúng tôi đang tham gia một số gói thầu mua sắm hàng hóa thiết bị. Trong Hồ sơ mời thầu có yêu cầu: "Nhà thầu phải có bản gốc giấy phép bán hàng cùa nhà sản xuất và cam kết hồ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hỗ trợ trực tiếp cho gói thầu này đối với hạng mục hàng hóa sau: hệ thống máy chủ. Trong Hồ sơ dự thầu của Công ty chúng tôi đã sử dụng thư ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của các đơn vị đại lý phân phối chính thức của các hãng sản xuất thiết bị như IBM. HP, Dell,... tại Việt Nam cho các hạng mục thiết bị. Căn cứ theo mục 1 điều 6 thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ngày 16/6/2015 như sau: Điều 6. Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất 1. Đối với hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất thì không yêu cầu nhà thầu phải nộp giấy phép bán hàng của nhà sản xuất hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Bên cạnh đó, theo quy định thì các hãng sản xuất đều không được phép bán hàng tại Việt Nam mà đều phải thông qua các nhà phân phối chính thức; các nhà phân phối này bán các sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất và đại diện cho hãng sản xuất về việc bảo hành bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn của hãng sản xuất đối với các thiết bị được phân phối tại Việt Nam. Với những thông tin như trên, phía Công ty hiểu Thư uỷ quyền và hỗ trợ kỹ thuật của Nhà phân phối chính thức sản phẩm của Nhà sản xuất tại Việt Nam hoàn toàn có giá trị tương đương như Thư ủy quyền và hỗ trợ kỹ thuật của Nhà sản xuất khi cung cấp trong Hồ sơ dự thầu. Công ty chúng tôi xin hỏi chuyên gia là chúng tôi hiểu như vậy đã đúng theo quy định của thông tư 05/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá ngày 16/6/2015 hay chưa?

Một nhà thầu đang tham dự gói thầu về mua sắm hàng hóa, trong đó HSMT có yêu cầu: "Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối cho các hàng hóa cung cấp". Tuy nhiên, khi nhà thầu liên hệ với đại lý duy nhất ở Việt Nam bán chủng loại hàng hóa cho gói thầu nói trên để yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng thì đại lý đó đã không cung cấp cho nhà thầu. Đơn vị trên muốn hỏi việc đại lý không cung cấp giấy phép bán hành có được coi là không tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại và cạnh tranh, dẫn đến tạo lợi thế hoặc tạo sự độc quyền cho nhà thầu khác hay không?

Công ty X có câu hỏi cho chuyên gia như sau: Công ty Y là đại diện duy nhất của hãng cung cấp thiết bị (thiết bị A) tại Việt Nam. Trước đây công ty X và Công ty Y đã liên danh với nhau tham dự gói thầu về cung cấp thiết bị A cho Chủ đầu tư Z, trong đó Công ty Y đã thay mặt hãng sản xuất thiết bị cấp thư hỗ trợ cho Liên danh Công ty X và Công ty Y tham dự thầu. Sau đó, Công ty X tiếp tục tham gia chào hàng cạnh tranh (CHCT) mua sắm hàng hóa thiết bị A với Chủ đầu tư Z. Trong của HSYC của gói thầu này có yêu cầu: “Có giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối cho thiết bị A”. Công ty X đã gửi văn bản đề nghị Công ty Y cấp giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối hoặc thư hỗ trợ, tuy nhiên Công ty Y đã không cấp cho Công ty X, trong khi đó lại cấp cho các nhà thầu khác tham dự thầu. Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, Chủ đầu tư không yêu cầu Công ty X làm rõ về việc không đính kèm giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối hoặc thư hỗ trợ của hãng sản xuất trong hồ sơ đề xuất của mình. Kết quả lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tư thông báo Công ty X không trúng thầu, trong đó có lý do là nhà thầu không có thư hỗ trợ của hãng sản xuất thiết bị. Quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất, Chủ đầu tư không yêu cầu nhà thầu bố sung giấy phép bán hàng của Nhà sản xuất hoặc giấy ủy quyền bán hàng của đại lý phân phối hoặc thư hỗ trợ của hãng sản xuất nhưng lại kết luận nhà thầu không trúng thầu do không đính kèm tài liệu nêu trên trong hồ sơ đề xuất, vậy việc đánh giá hồ sơ đề xuất và kết luận của bên mời thầu, chủ đầu tư có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay không?

Một bên mời thầu đã phát hành HSMT cho gói thầu mua sắm hàng hóa đấu thầu rộng rãi theo phương thức 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ. Trong HSMT có yêu cầu nhà thầu cung cấp giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương. Nhà thầu A và nhà thầu B đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. Sau khi mở và đánh giá HSĐXTC, Nhà thầu A được xếp thứ nhất, Nhà thầu B được xếp thứ 2. Bên mời thầu đã mời Nhà thầu A vào thương thảo hợp đồng và xác định Nhà thầu A trúng thầu với điều kiện “chỉ trao hợp đồng khi cung cấp được giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương”. Tuy nhiên, đến ngày ký kết để trao hợp đồng, Nhà thầu A xác nhận không nhận được “giấy phép bán hàng hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương” từ nhà sản xuất. Bên mời thầu muốn hỏi: Bên mời thầu có thể gọi nhà thầu B vào thương thào hợp đồng hay không và nếu được thì các trình tự thủ tục để gọi nhà thầu B vào thương thảo là như thế nào? Có được thương thảo yêu cầu nhà thầu B giảm giá hay không? Trong trường hợp trên, Nhà thầu A có bị tịch thu bảo lãnh dự thầu hay không?

Đơn vị ông Nguyễn Văn Cường (Hà Nội) đang tiến hành lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm hàng hoá phần mềm, trong đó có yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với 1 phần mềm vì phần mềm này mang tính đặc thù và có gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất sau bán hàng. Ông Cường hỏi chuyên gia chúng tôi, việc đơn vị ông đưa yêu cầu về giấy phép bán hàng trong hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh như trên có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Theo quy định tại diêm c, khoản 1, điều 22 Luật đấu thầu, các trường hợp được chỉ định thầu bao gồm: "Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm; mua bản quyền sở hữu trí tuệ" Trường hợp nhà thầu A đã trúng thầu gói thầu được tổ chức theo hình thức đau thầu rộng rộng rãi và thưc hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa do hãng X sản xuât trước đây. Theo yêu câu của dự án đâu tư mở rộng, Chủ đâu tư phải mua hàng hoá của hãng X để mớ rộng dung lượng của hệ thống đã đầu tư theo kết quả gói thầu trước Hỏi:

  • Chủ đầu tư chỉ định nhà thầu A để tiếp tục cung cấp hàng hóa của hãng X sản xuất do đảm bảo tương thích về công nghệ, bản quyền có đúng với quy định của điểm c, khoản 1, Điều 22 Luật đấu thầu không?
  • Trường hợp, do chinh sách bán hàng của hãng X, ở thời điểm chủ đầu tư có nhu cầu mở rộng hệ thống đã đầu tư, hãng X không ủy quyền cho công ty A làm đối tác bán hàng mà có công văn thông báo chỉ chọn duy nhất công ty B là đối tác bán hàng thì chúng tôi có được chi định công ty B cung cấp hàng hóá mở rộng dung lượng cho hệ thống của hãng X được đầu tư theo kết quả của gói thầu trước được không?