Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một bên mời thầu đang đánh giá Hồ sơ dự thầu về gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đó có nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính với thông tin như sau: Nhà thầu đệ trình báo cáo tài chính năm 2011, 2012, 2013 theo quy định của hồ sơ mời thầu. Trong đó lợi nhuận năm 2012 là dưới 0; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế giữa cơ quan thuế và nhà thầu năm 2012, trong đó cơ quan thuế xác định nhà thầu có lợi nhuận trên 0. Nhà thầu B nộp Báo cáo tài chính, trong đó lợi nhuận năm 2012 là trên 0 và Báo cáo kiểm toán do cơ quan kiểm toán phát hành năm 2012 nêu: Nhà thầu chưa ghi nhận một khoản chi phí, nếu ghi nhận khoản chi phí này vào báo cáo theo quy định thì nhà thầu có lợi nhuận năm 2012 là dưới 0. Vậy trong trường hợp này nhà thầu có được đánh giá là đáp ứng về tình hình tài chính.

Một chuyên gia đấu thầu đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham gia gói thầu dịch vụ phi tư vấn, có hỏi chúng tôi như sau: Theo hướng dẫn của tiêu chí đánh giá 3.1 Mục 2.1 Chương III của Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì: “Nhà thầu nộp báo cáo tài chính từ năm 2012, 2013, 2014 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu. Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm 2014 phải dương”. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán viên như sau: “Do được bổ nhiệm làm kiểm toán viên của Công ty sau ngày 31/12/2014 nên chúng tôi không thể tham gia quan sát công tác kiểm kê tiền mặt tồn quỹ vào thời điểm kết thúc năm tài chính 2014, chúng tôi cũng không thực hiện được các thủ tục kiểm toán thay thế để đưa ra ý kiến về tính hiện hữu và giá trị của số dư tiền mặt tồn quỹ tại ngày 31/12/2014 và các ảnh hưởng của nó tới báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày”. Như vậy, Báo cáo tài chính của nhà thầu có đáp ứng tiêu chí “lành mạnh” được ghi trong mẫu Hồ sơ mời thầu nêu trên của Thông tư không?

Căn cứ thông từ 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp, Công ty A hỏi: Tại Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu; Mục 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, phần Lịch sử không hoàn thành hợp đồng và phần Báo cáo tài chính có chỉ dẫn số năm lịch sử không hoàn thành và số năm nộp báo cáo tài chính thông thường là từ 3 đến 5 năm. Như vậy hồ sơ mời thầu có được phép quy định cho các nhà thầu có số thời gian thành lập và hoạt động nhỏ hon 3 năm nhưng có các tiêu chí đáp ứng các tiêụ chí của hồ sơ mời thầu, vẫn được xét và lựa chọn trúng thầu có được không?

Chủ đầu tư A có câu hỏi như sau: Hiện nay Chủ đầu tư A có một số Công ty đang nợ tiền và không chịu trả mặc dù đã có rất nhiều văn bản yêu cầu và đang làm các thủ tục để khởi kiện các Công ty nợ tiền ra Tòa án để giải quyết. Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 5 tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư, cùa luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định như sau: “Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luật đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật’’. Như vậy khi lập hồ sơ mời thầu, Chủ đầu tư A có thể ghi rõ nội dung không cho phép các Công ty đang nợ nêu trên tham gia gói thầu cùa Chủ đầu tư A hay không? Việc không cho phép các Công ty đang nợ Chủ đầu tư A tham gia các gói thầu cùa Chủ đầu tư A có vi phạm pháp luật về hành vi gây cản trở các Nhà thầu tham gia dự thầu, ảnh hưởng đến cạnh tranh trong đấu thầu hay không?

Ông Lê Nhật Anh ở Hoài Đức có câu hỏi như sau: Nhà thầu A đang tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa trong đó HSMT được lập theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo số liệu tài chính trong báo cáo kiểm toán do nhà thầu đệ trình thì giá trị ròng các năm đều dương nhưng hiện tại Nhà thầu đang nợ thuế. Hỏi nhà thầu có được đánh giá là tình hình tài chính lành mạnh?