Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Hỏi: Trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không nộp tài liệu để chứng minh nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu thì nhà thầu có được bổ sung tài liệu để chứng minh nhà thầu có đủ nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu và nguồn lực tài chính (có được xem là bản chất của nhà thầu hay không)?

Ông Trần Xuân Dương ở Bình Thuận có câu hỏi như sau: Hiện nay chúng tôi thực hiện xét thầu một gói thầu đấu thầu rộng rãi mua sắm hàng hóa. Hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu là "Nhà thầu phải nộp bản cam kết tín dụng của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó cam kết sẽ cung cấp tín dụng cho nhà thầu để thực hiện gói thầu đang xét với giả trị là 2,5 tỷ đồng”. Tuy nhiên, Hồ sơ dự thầu của một nhà thầu nộp Bảng kê Nguồn lực tài chính dự kiến huy động cho gói thầu trong đó kèm theo Hợp đồng tín dụng của Ngân hàng với hạn mức cho vay 10 tỷ đồng, Bảng kê nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện là 888 triệu đồng. Do đó, sau khi trừ đi nguồn tài chính cho các hợp đồng đang thực hiện, nguồn lực tài chính của Nhà thầu đáp ứng yêu cầu của HSMT. Tuy nhiên, có một số ý kiến trong công ty chúng tôi cho rằng, HSMT yêu cầu nhà thầu phải nộp Bản cam kết tín dụng để chứng minh nguồn lực tài chính, trong khi nhà thầu lại đệ trình Hợp đồng vay tín dụng là không phù hợp với yêu cầu của HSMT. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này, nhà thầu có được đánh giá đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu xây lắp có đủ năng lực, kinh nghiệm và có sẵn nguồn lực tài chính để kịp thời đưa vào thực hiện, bên mời thầu dự kiển điều chỉnh quy định đối với yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu xây lắp so với Mẫu HSMT xây lắp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015, cụ thể: Tại điểm 3.3, mục 3, Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, quy định: “Nhà thầu phải chúng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao là tiền mặt và tương đương tiền mặt, các công cụ tài chính ngắn hạn, các chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán dễ bán, các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu tài chính ngắn hạn và các tài sản khác mà có thế chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc có khả năng tiếp cận với tài sản có khả năng thanh khoản cao sẵn có, các khoản tín dụng hoặc các nguồn tài chính khác (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là___VND”. Điều chỉnh như sau: Tại điểm 3.3, mục 3, Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, quy định: “Nhà thầu phải chứng minh có nguồn lực tài chính bằng tiền mặt (không kể các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu với giá trị là  VND”. Hỏi việc điều chỉnh HSMT như vậy có được phép hay không?

Công ty An Nam đang chuẩn bị HSDT để tham dự gói thầu cung cấp hàng hóa, có câu hỏi muốn giải đáp đáp như sau: Theo yêu cầu của HSMT thì nhà thầu phải có nguồn lực tài chính (các khoản thu thương mại, các khoản thu tài chình ngắn hạn). Hiện nay, công ty đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư khác về cung cấp một số hàng hóa và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp và lắp đặt hàng hóa (cụ thể là đã tiến hành cung cấp, ký kết biên bản bàn giao nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang tiến hành các thủ tục thanh quyết toán). Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thanh toán cho chúng tôi ở hợp đồng nói trên. Công ty muốn sử dụng nguồn tài chính sẽ được Chủ đầu tư thanh toán trong thời hạn nhất định này để chứng minh nguồn lực tài chính thì có được xem xét là hợp lệ?

Sở Y tế tỉnh X đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án xây dựng một bệnh viện đa khoa huyện. Trong tiêu chí yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) có quy định nhà thầu phải chứng minh khả năng tài chính cho gói thầu với số tiền  5,5 tỷ đồng và một trong các cách chứng minh là nộp cam kết tín dụng của ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp. Nhà thầu A tham dự thầu gói thầu nêu trên và chứng minh nguồn lực tài chính của mình bằng cam kết tín dụng từ ngân hàng và hạn mức tín dụng đúng bằng số tiền yêu cầu trong HSMT. Tuy nhiên, cam kết tín dụng có ghi nội dung sau: Ngân hàng cam kết cấp tín dụng nếu nhà thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cấp tín dụng theo quy định của pháp luật và quy định của ngân hàng. Hỏi: Trong trường hợp này, cam kết tín dụng mà nhà thầu đã nộp có được coi là hợp lệ hay không?