Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Công ty X có 1 công trình A, đã thuê tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật của Công ty Y. Sau đó Công ty đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thi công.

Hỏi: Người chủ trì thiết kế đã lập báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Công ty X, giờ tham gia vị trí chỉ huy trưởng của công ty trúng thầu (Công ty Y) thì có vi phạm luật hiện hành không? Việc lựa chọn nhà thầu của Chủ đầu tư đối với Công ty Y với nhân sự như vậy có bị vi phạm hay không?

Tình huống: Công ty chúng tôi là bên mời thầu cho 01 gói thầu tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Theo quy định của Hồ sơ mời thầu, nhân sự chủ chốt bao gồm:

  • Chủ nhiệm dự án: 01 người
  • Chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật: 01 người;
  • Chủ trì hạng mục đường giao thông: 01 người
  • Chủ trì dự toán: 01 người.
Hỏi: Nhà thầu A đề xuất nhân sự B tham gia cả hai vị trí là Chủ nhiệm dự án và chủ trì thiết kế hạ tầng kỹ thuật có hợp lệ.

Một nhà thầu đang chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho gói thầu xây lắp mà hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 02 của Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo yêu cầu của HSMT thì người khai lý lịch phải ký tên, tuy nhiên vì lý do bất khả kháng mà nhân sự đề xuất đã không có mặt ở văn phòng tại thời điểm làm hồ sơ dự thầu để ký vào các biểu mẫu số 15 (Bản lý lịch chuyên môn của nhân sự chủ chốt) và Mẫu số 16 (Bản kinh nghiệm chuyên môn). Nhà thầu muốn hỏi người đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên thay và đóng dấu có được đánh giá là hợp lệ.

Doanh nghiệp nhà nước X là một công ty TNHH một thành viên và Liên danh công ty Y-Z đã ký hợp đồng triển khai thực hiện gói thầu cung cấp phần mềm công nghệ thông tin. Gói thầu này được thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Theo Hồ sơ dự thầu, nhà thầu đề xuất ông Trần Văn A là Giám đốc dự án chịu trách nhiệm triển khai thực hiện gói thầu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án do chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu nên Liên danh công ty Y-Z đã miễn nhiệm đối với ông A. Liên danh đề xuất ông Lê Văn B thay thế ông A, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn còn các quan điểm khác nhau về thẩm quyền phê duyệt thay đổi nhân sự này, cụ thể là: Quan điểm thứ nhất: Quá trình thực hiện hợp đồng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Việc thay đổi nhân sự Giám đốc dự án của nhà thầu, hai bên sẽ thực hiện bổ sung phụ lục hợp đồng. Đây là trường hợp xử lý tình huống trong đấu thầu, nên thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ đầu tư là Hội đồng thành viên của công ty X. Quan điểm thứ hai: Tổng giám đốc là người ký hợp đồng. Nên việc phê duyệt thay đổi nội dung hợp đồng thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc. Doanh nghiệp X muốn hỏi trong trường hợp trên ai là người phê duyệt điều chỉnh?

Trường hợp 1: Theo mẫu số 14 có nêu “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đẫ huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu đưa tiêu chí này vào tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật để xét loại trực tiếp nhà thầu. Như vậy trong trường hợp này có đúng với tinh thần hướng dẫn của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT không? Có gây ra cạnh tranh không công bằng, hay hạn chế tham gia của Nhà thầu không? Trường hợp 2: Theo mẫu số 14 có nêu "Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Khi lập hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu đưa tiêu chí này vào tiêu chí đánh giá về năng lực kỹ thuật để xét loại trực tiếp nhà thầu. Khi dự thầu Nhà thầu có kê khai 03 nhân sự có thời gian tham gia trùng với các hợp đồng khác của Nhà thầu đang thực hiện. Như trong trường hợp này Bên mời thầu có cho phép nhà thầu làm rõ về nội dung này không hay Bên mời thau đánh giá loại trực tiếp Nhà thầu?

Trong quá trình đánh giá các hồ sơ dự thầu, có nhà thầu A tham gia dự thầu cả 03 gói thầu được tổ chức đấu thầu cùng thời điểm, đều đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu nêu trên. Tuy nhiên, riêng phần đánh giá tiêu chuẩn về Chỉ huy trưởng công trình trong các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A tham gia dự thầu 03 gói thầu thuộc công trình này thì xuất hiện tình huống như sau: - Theo hồ sơ mời thầu của 03 gói thầu có quy định tiêu chuẩn (theo hướng dẫn tại Mẫu số 14 quy định tại Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư): “Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III — Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận ”. -    Theo các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A tham gia dự thầu cả 03 gói thầu nêu trên: Chỉ có bố trí 01 Chỉ huy trưởng công trình là ông X cho cả 3 gói thầu. Trong đó, ông X có năng lực đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn năng lực và kinh nghiệm để Chỉ huy trưởng cả 03 gói thầụ, do đó, để có đủ cở sở đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu A đối với 03 gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu đã được duyệt, độc giả xin hỏi là ông X trong các hồ sơ dự thầu của nhà thầu A có được xem xét, đánh giá đạt ở cả 03 hồ sơ / dự thầu của 03 gói thầu nêu trên hay không? Hay chỉ đánh giá là đạt 01 trong 03 gói thầu?

Trong phần đánh giá Năng lực nhân sự nhà thầu - Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt, HSMT có nêu:Tối thiểu có 10 Cán bộ thi công lắp đặt thiết bị của gói thầu, trong đó yêu cầu về các chứng chỉ như sau: - Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương; Trong HSDT của nhà thầu A có cung cấp Danh sách nhân sự chủ chốt nhưng không có: Tối thiểu 01 cán bộ có chứng chỉ về hệ thống MCSE hoặc tương đương mà chỉ cung cấp chứng chỉ MCTS. Đơn vị tư vấn có văn bản gửi Bên mời thầu đề nghị yêu cầu bổ sung làm rõ HSDT. Nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT, trong đó có nêu chứng chỉ MCTS là chứng chỉ cao hơn chứng chỉ MCSE nhưng đơn vị tư vấn không chấp nhận mà tiếp tục đề nghị lâm rõ. Sau đó nhà thầu có văn bản bổ sung làm rõ HSDT bằng cách đề xuất bổ sung nhân sự chủ chốt (nhân sự này nằm trong danh sách đóng BHXH của công ty, không nằm trong Danh sách nhân sự chủ chốt trong HSDT) có chứng chỉ MCSE. Độc giả hỏi: Nhà thầu bổ sung danh sách nhân sự chủ chốt tham gia triển khai gói thầu như trên có chấp nhận được không theo quy định tại khoản 1 điều 16, Nghị định 63/2014/NĐ-CP?

Tình huống: HSMT quy định: Năng lực kinh nghiệm đối với nhân sự chủ chốt là “Đã tham gia triển khai tối thiểu 01 hợp đồng cung cấp, triển khai tài sản (gồm 03 hạng mục công việc) trong thời gian 04 năm (tính đến thời điếm đóng thầu)” và tài liệu chứng minh là “bản sao của hợp đồng có hiệu lực từ 01/01/2015 cho đến ngày cổ thời điểm đóng thầu và có nội dung cung cấp, triển khai tài sản. Nhân sự cung cấp của nhà thầu (Nguyễn Văn A) và hợp đồng đóng kèm không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của HSMT (chỉ đáp ứng 2/3 hạng mục công việc). Bên mời thầu đã làm rõ. Trong quá trình làm rõ, Nhà thầu cung cấp 1 hợp đồng khác của ông Nguyễn Văn A, thì đáp ứng được yêu cầu của HSMT. Hỏi: Tình huống này có hợp lệ theo quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Ông Lê Minh Hoàng trong quá trình đánh giá nhân sự cho gói thầu xây lắp có câu hỏi như sau: Theo yêu cầu đối với nhân sự chủ chốt của HSMT, nhân sự phải có tối thiều 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách kỹ thuật thi công xây dựng công trình (tính theo ngày cấp bằng đại học và bảng kê khai) tính đến thời điểm đóng thầu (Thời điếm đóng thầu là tháng 9 năm 2018). Tuy nhiên, trong HSDT nhà thầu có kèm theo Bằng tốt nghiệp đại học cấp năm 2008 (có trên 9 năm) và Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự kê khai từ năm 2012 đến nay (tính đến thời điếm đóng thầu chưa được 7 năm). Ngoài ra, có nhân sự có Bản kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự kê khai từ năm 2011 đến thời điểm đóng thầu là đủ 7 năm nhưng thòi gian trong bản kê khai không liên tục (cụ thể trong khoảng thòi gian từ năm 2012 đến năm 2014 không có kê khai kinh nghiệm chuyên môn của nhân sự). Hỏi: Trường hợp này đơn vị có được yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu làm rõ nhằm chừng minh năng lực cùa nhân sự trong khoảng thời gian trước năm 2012 hay thời gian nhân sự không kê khai kinh nghiệm hay không?

Ban QLDA công trình giao thông tỉnh A đang lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Trong đó, Gói thầu A1 (thi công đường từ Km0+000-:-Km4+000), Gói thầu A2 (Km4+000-:-Km8+000) được phát hành cùng lúc. Nhà thầu B tham dự cả hai gói thầu trên. Trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia phát hiện, nhân sự chủ chốt của hai gói thầu là như nhau. Hỏi:  Tổ chuyên gia sẽ đánh giá như thế nào đối với trường hợp này để đảm bảo quy định của pháp luật?