Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Đơn vị A tham gia gói thầu có giá 2,1 tỷ đồng. Đơn vị ông dự thầu giá 1,85 tỷ đồng, đơn vị khác dự thầu 550 triệu đồng và trúng thầu. Hỏi: Có quy định gì về giá dự thầu so với giá dự toán được phê duyệt hay không?

Nếu cùng khối lượng mà đơn giá thực hiện như trên là không đúng theo định mức quy định về xây dựng và trong Luật Đấu thầu cũng không quy định về điều này chỉ hướng dẫn giá thấp nhất là trúng thầu.

Ông B tham gia công tác lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư dùng thay thế phục vụ sản xuất kinh doanh của nhà máy, nguồn vốn sản xuất kinh doanh năm 2018. Gói thầu mua sắm vật tư dùng để thay thế cho thiết bị nhà máy phát sinh tình huống như sau:

Gói thầu A có giá gói thầu là 7,2 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương pháp đánh giá về giá: Giá đánh giá. Trong đó có vật tư X thuộc về 2 hệ thống khác nhau là hệ thống Y và hệ thống Z (theo danh mục chi tiết của gói thầu).

Tại thời điểm đóng thầu có 5 nhà thầu tham dự; có 3 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật (nhà thầu số 1, nhà thầu số 2, nhà thầu số 3) và 2 nhà thầu bị loại từ bước đánh giá về năng lực kinh nghiệm. Giá dự thầu ghi tại đơn dự thầu của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật như sau:

Nhà thầu số 1 là 5,8 tỷ đồng;

Nhà thầu số 2 là 5,95 tỷ đồng;

Nhà thầu số 3 là 6,4 tỷ đồng.

Chuyển bước đánh giá về tài chính thì các thành viên tổ chuyên gia xét thầu phát hiện:

Nhà thầu số 1 chào vật tư X có đơn giá cho hệ thống Y là 1.750.000 đồng; hệ thống Z là 1.620.000 đồng.

Nhà thầu số 2 chào vật tư X có đơn giá cho hệ thống Y là 1.815.000 đồng; hệ thống Z là 1.586.000 đồng.

Nhà thầu số 3 chào đồng nhất đơn giá trên hai hệ thống cho vật tư X là 1.850.000 đồng.

Tổ chuyên gia xét thầu có 5 thành viên, đưa ra các ý kiến xử lý tình huống giải quyết như sau:

- Ý kiến thứ nhất: Loại nhà thầu số 1 và nhà thầu số 2 do chào hai giá gây bất lợi cho bên mời thầu, kiến nghị nhà thầu trúng thầu là nhà thầu số 3.

- Ý kiến thứ hai: Làm rõ đơn giá chào thầu đối với nhà thầu số 1 và nhà thầu số 2, yêu cầu giải thích vì sao lại có sự chênh lệch đơn giá dự thầu. Nếu giải thích hợp lý thì chấp thuận, không hợp lý thì loại. Sau khi có văn bản làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu thì mới tiến hành kiến nghị xếp hạng các nhà thầu.

- Ý kiến thứ 3: Tiến hành kiến nghị xếp hạng nhà thầu và mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất (nhà thầu số 1) vào thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo thì yêu cầu nhà thầu điều chỉnh đơn giá vật tư X về giá thấp nhất là 1.620.000 đồng cho hệ thống Y.

Với các ý kiến xử lý tình huống của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu như trên, đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách xử lý tình huống bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng cho các nhà thầu và không gây thiệt hại cho bên mời thầu.

Một bên mời thầu đang đánh giá hồ sơ chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa có tình huống như sau: Nhà thầu A trong đơn dự thầu không nêu số tiền bằng số, bằng chữ khi chào thầu mà chỉ nêu nội dung “... cam kết thực hiện gói thầu X theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu vói, tổng số tiền là: cùng với biểu giá kèm theo". Gói thầu nói trên được thực hiện theo Mẫu số 04 - Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa (ban hành theo Thông tư số 11/2015/TT- BKHĐT ngàỵ 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư), theo tiêu chí đánh giá tính hợp lệ hồ sơ đề xuất và theo biểu mẫu số 01 - Đơn chào hàng trong HSYC có quy định: “Giá chào ghi trong đơn chào hàng phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá chào hàng ghi trong biểu giá tổng họp, không đề xuất các giá chào khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư" Hỏi trong trường hợp nói trên, đơn chào hàng của nhà thầu có được đánh giá là hợp lệ?

Hợp đồng trọn gói, nhà thầu tham dự thầu có giá dự thầu không tính đến chi phí dự phòng và nhà thầu tuyên bố: “Giá dự thầu không bao gồm chi phí dự phòng” thì có được xem là Hồ sơ dự thầu không đáp ứng không?

Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản khi tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng một công trình giao thông, chúng tôi gặp tình huống như sau: - Giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 12,542 tỷ đồng, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi (trong nước), qua mạng. - Sau mở thầu, tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu, đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu phát hiện ra giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu bị nhầm lẫn (tăng lên 775 triệu đồng). Thực tế giá gói thầu phải giảm đi 775 triệu đồng, như vậy giá gói thầu còn 11,725 tỷ đồng. - Nguyên nhân cụ thể dẫn đến giá gói thầu bị tăng lên: Là do đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật áp dụng đơn giá theo công bố giá vật liệu xây dựng của Liên sở Tài chính - Xây dựng bị nhầm lẫn. Giá vật liệu của bột đá theo công bố giá là 500 đồng/kg, nhưng đơn vị tư vấn áp dụng trong dự toán là 5.000 đồng/kg. - Sau khi mở thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu, chỉ có một nhà thầu đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm, giá đề xuất của nhà thầu là 12,5 tỷ đồng (giá đề xuất không vượt giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải). Chúng tôi xử lý tình huống như sau: - Chủ đầu tư tiến hành phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình theo Điều 7, Điều 11 của Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. - Sau khi phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình, tiến hành điều chỉnh giá gói thầu. Mời nhà thầu đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và kinh nghiệm vào thương thảo hợp đồng. Trong quá trình thương thảo đề nghị nhà thầu giảm giá tương ứng với phần giá trị gói thầu phải giảm là 775 triệu đồng. Xin hỏi chuyên gia, chúng tôi xử lý tình huống như vậy đã bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đấu thầu chưa? Nếu chưa thì cần xử lý tình huống như thế nào?

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu áp dụng hợp đồng trọn gói, có 02 nhà thầu vượt qua bước đánh giá về mặt kỹ thuật, được tiến hành đánh giá về giá theo phương pháp giá thấp nhất. Nội dung hồ sơ đề xuất của nhà thầu thứ nhất có phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu là 1%; Nội dung hồ sơ đề xuất của nhà thầu thứ hai không thể hiện nội dung này. Vậy trong trường hợp này, việc lựa chọn cách đánh giá nào là phù hợp: a) Đưa giá dự thầu sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của cả 2 nhà thầu về cùng một mặt bằng để tiến hành đánh giá (tức là bỏ đi phần dự phòng phí 1% của nhà thầu thứ nhất). b) Việc tính toán giá dự thầu thuộc trách nhiệm của nhà thầu, giá dự thầu phải bao gồm toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành gói thầu bao gồm cả dự phòng phí (coi nhà thầu thứ hai đã phân bổ dự phòng phí vào giá dự thầu, dự phòng phí này bằng 0%).

Gói thầu mua sắm hàng hóa theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, hồ sơ mời thầu cho phép nhà thầu chào hàng hóa, dịch vụ theo đồng USD cho phần chi phí nhập khẩu, và phải chào bằng VNĐ cho phần chi phí trong nước Tuy nhiên, một nhà thầu liên danh giữa một công ty trong nước và một công ty nước ngoài đã chào tất cả bằng đồng USD. Đối với tình huống này, chúng tôi phải xử lý thế nào?  

HSMT xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ có mẫu phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên, HSDT nhà thầu chỉ cung cấp bảng giá tổng hợp, tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu làm rõ, cung cấp bảng phân tích đơn giá chi tiết, tuy nhiên nhà thầu trả lời nhà thầu không có và không cung cấp được bảng phân tích đơn giá chi tiết. Độc giả muốn hỏi trong trường hợp này đánh giá như thế nào tiếp theo, đây là hợp đồng trọn gói.

Công ty tư vấn đấu thầu A trong quá trình đánh giá E-HSDT có tình huống như sau: Theo E-HSDT của một nhà thầu đính kèm đơn chào hàng trên mạng với giá chào hàng là 2.694.989.000 đồng. Tuy nhiên, do nhà thầu nhập sai thông tin về giá dự thầu trong webform nên giá chào hàng của nhà thầu trong Biên bản mở thầu điện tử là 2.664.989.000 đồng (nhập sai so với đơn chào hàng là giảm 30 triệu đồng). Giá chào hàng của nhà thầu trong bảng tống hợp giá sau khi hiệu chỉnh sai số do lỗi số học là: 2.789.313.000 đồng (Sai số do do lõi sổ học là: 94.324.000 đồng). Trong hồ sơ yêu cầu do Chủ đầu tư phát hành có ghi “Mục 17: Điều kiện xét duyệt trúng thầu: Có sai lệch thiếu không quá 10% giá chào”. Xin hỏi chuyên gia đối với trường hợp này giá chào hàng nào của nhà thầu được coi là hợp lệ?

Tình huống: Gói thầu thi công xây lắp có cung cấp vật tư, loại hợp đồng trọn gói. Gói thầu có nhiều hạng mục, trong đó có hạng mục A và hạng mục B. Trong hạng mục A và B đều có công việc X với tính chất, kỹ thuật giống hệt nhau ở 2 hạng mục. Tuy nhiên nhà thầu chào đơn giá của công việc X ở hạng mục A là 100.000 đồng, ở hạng mục B là 120.000 đồng (2 đơn giá không thuộc trường hợp thấp khác thường theo Khoản 6 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). Hỏi: Hồ sơ dự thầu có bị xem là đề xuất các giá dự thầu khác nhau và bị loại không? Trường hợp này có được phép sửa lỗi bằng cách quy về cùng một đơn giá thấp nhất cho công việc X và gửi văn bản yêu cầu nhà thầu chấp nhận việc sửa lỗi không?

Ông Đặng Thanh Nam ở Nghệ An có câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, theo yêu cầu đối với hợp đồng trọn gói thì khi đấu thầu nhà thầu phải phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu. Nhưng có nhà thầu không phân bổ vào giá dự thầu (nhà thầu cộng hết giá dự thầu từng hạng mục và cộng thêm khoản dự phòng) thì xử lý thế nào?

Bên mời thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi một gói thầu. Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu A, Tổ chuyên gia phát hiện, tại hạng mục X có đơn giá dự thầu cao hơn ba lần so với đơn giá dự toán được duyệt. Hỏi: Đơn giá tại hạng mục X trong HSDT của nhà thầu A có phải hiệu chỉnh lại theo đơn giá dự toán được duyệt hay không? Nếu qua quá trình đánh giá, nhà thầu A được xếp hạng thứ nhất thì khi mời vào thương thảo hợp đồng có thể thương thảo để giảm giá tại hạng mục X này hay không?

Trường hợp giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu khác với giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu có bị loại không?