Hiển thị kết quả duy nhất

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Một chủ đầu tư có văn bản hỏi về tình huống như sau: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc không nhận hồ sơ thầu, chỉ thầu hoặc không cho tham gia đấu thầu, chỉ định thầu với các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, nên trong hồ sơ mời thầu E-HSMT có nội dung đánh giá tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm, điều kiện là đến trước thời điểm đóng thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước theo quy định và yêu cầu nộp báo cáo thuế. Theo khoản 5 Điều 15 của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia thì phần năng lực và kinh nghiệm nhà thầu không phải đính kèm tài liệu chứng minh, nhưng phải kê khai đầy đủ tài liệu về năng lực và kinh nghiệm trong E-HSDT. Sau khi xem xét E-HSDT, Tổ chuyên gia đấu thầu phát hiện có 01 nhà thầu không kê khai tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của E-HSMT. Do đó, bên mời thầu trong quá trình đánh giá đã yêu cầu nhà thầu tham dự bổ sung thêm giấy xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Sau khi nhà thầu đệ trình xác nhận nghĩa vụ thuế, Tổ Chuyên gia đấu thầu đã đánh giá nhà thầu đó đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của E-HSMT. Chủ đầu tư trên muốn hỏi việc bên mời thầu xử lý tình huống trên có đảm bảo quy định của Luật đấu thầu và Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không?

Ông Hoàng Minh ở Cần Thơ có câu hỏi như sau: Gói thầu xây dựng một trường tiểu học ở trên địa bàn trong đó HSMT có yêu cầu nhà thầu phải đệ trình Văn bản xác nhận của cơ quan thuế về xác nhận nghĩa vụ thuế. HSDT đã được mở thầu vào lúc 15 giờ ngày 30/6/2019 nhưng sau đó 02 ngày nhà thầu A đã đệ trình Văn bản xác nhận nghĩa vụ nộp thuế của nhà thầu A. Qua kiểm tra văn bản thì nhận thấy việc nhà thầu đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trước thời điểm đóng thầu. Hỏi trong trường hợp này có chấp nhận tài liệu của nhà thầu để xem xét tính hợp lệ của HSDT không?

Ông Trần Nam ở huyện Hướng Hóa có câu hỏi như sau: Trong quá trình đánh giá Hồ sơ đề xuất của gói thầu về chào hàng cạnh tranh mua sắm thiết bị, trong hồ sơ đề xuất nhà thầu đệ trình tài liệu của cơ quan thuế với thông tin sau: Số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp đến 31/3/2018: 538.019.585 đồng (Thuế GTGT: 532.240.145 đồng; Thuế TNDN: 5.779.440 đồng) và có ghi chú: số tiền thuế còn phải nộp: 538.019.585 đồng là số tiền thuế nợ không tính tiền nộp theo quy định khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính. Theo quy định của HSYC tại mục 2.1-“Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm” yêu cầu nhà thầu phai hoàn thành nghĩa vụ thuế đến hết tháng 3/2018. Ông Nam muốn hỏi với thông tin như nhà thầu đệ trình thì nhà thầu có được đánh giá là đã hoàn thành nghĩa vụ thuế không?