Hiển thị kết quả duy nhất

Sau khi mở thầu có 02 nhà thầu liên danh tham dự thầu, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu Bên mời thầu nhận thấy thư bảo lãnh dự thầu của 01 nhà thầu liên danh đính kèm trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV của hồ sơ mời thầu (áp dụng đối với nhà thầu liên danh). Từ nội dung nêu trên, Bên mời thầu đánh giá nhà thầu Liên danh này không đáp ứng tính hợp lệ của bảo lãnh dự thầu theo quy định tại Khoản 18.3 Mục 18 Chương I E-HSMT được duyệt do bảo lãnh dự thầu có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại Mẫu số 04B Chương IV). Đối với tình huống này, Bên mời thầu có yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu hay không? Đồng thời, nhà thầu có được nộp bổ sung thư bảo lãnh dự thầu khác sau thời điểm đóng thầu hay không?