Hiển thị kết quả duy nhất

Một nhà thầu hỏi như sau: Công ty A là nhà thầu gói thầu thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi thì có được tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp của dự án đó hay không?