Showing all 5 results

Hoạt động mua sắm, thuê dịch vụ thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu?

Ngân hàng sử dụng kinh phí thu từ hoạt động kinh doanh để thuê các dịch vụ tư vấn thì có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu không?

Nhà đầu tư dự án BT lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án BT có bắt buộc phải áp dụng quy định của Luật Đấu thầu?

Dự án của công ty liên doanh với nước ngoài có 70% vốn điều lệ của

Theo Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng như sau: “Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo...

Công ty tôi là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên. Chúng tôi phải thuê trụ sở để hoạt động. Hiện nay, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 quy định danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà...

Công ty tôi là Doanh nghiệp nhà nước. Hằng năm, công ty chúng tôi thường phải đấu thầu lựa chọn các cơ sở y tế để thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh khám định kỳ cho người lao động trong công ty. Hỏi: Chúng tôi có thể áp dụng quy định tại Điều 3 khoản 18 Quyết định...

Gói thầu như thế nào được áp dụng quy định về việc lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt?

Bà Vy hỏi chuyên gia, khi thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai có được sử dụng phiếu thu theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC để làm chứng từ thu tiền Quỹ phòng chống thiên tai không? Gói thầu "in Phiếu thu quỹ Phòng chống thiên tai" có được áp dụng hình thức...